Przejdź do treści

Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

Dziś jest: wtorek, 25 kwietnia 2017r. Godzina: 02:45

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

W Grudziądzu każdy inwestor ma możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza pomocy publicznej. Gmina udziela do 10 lat zwolnienia w podatku od nieruchomości na zasadzie pomocy regionalnej - na inwestycje początkowe generujące nowe miejsca pracy; oraz do 5 lat zwolnienia w podatku od nieruchomości na zasadzie pomocy de minimis firmom zwiększającym zatrudnienie.

W obszarze grudziądzkiej Starówki obowiązuje zwolnienie podatkowe dla mikroprzedsiębiorców na zasadzie pomocy de minimis. W strefie ekonomicznej przedsiębiorcy korzystać mogą ze zwolnienia w podatku dochodowym a horyzontalnej pomocy na zatrudnienie Prezydent Grudziądza udziela za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

 

POMOC REGIONALNA – główne zasady wsparcia

 • Zwolnieniu podlegają grunty oraz budynki i budowle, lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na których w następstwie inwestycji początkowej utworzone zostaną związane z nią nowe miejsca pracy.
 • Progi pomocy wyznaczają rozporządzenie w sprawie mapy pomocy regionalnej - dla naszego województwa maksymalna intensywność pomocy wynosi 35% dla dużego przedsiębiorstwa, 45% dla średniego przedsiębiorstwa i 55% dla mikro i małego przedsiębiorstwa oraz rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną – określające, że warunkiem przyznania pomocy jest nieprzekroczenie progu 26,25 mln euro dla wartości inwestycji.

  Warunki uzyskania zwolnienia:
 1. Dokonanie zgłoszenia o korzystaniu z pomocy przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją początkową.
 2. Zakończenie inwestycji początkowej w okresie do 24 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia w przypadku zwolnień udzielonych na dwa lata lub w okresie do 36 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia w przypadku zwolnień na okres 3 lat i więcej.
 3. Utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową w okresie od dnia rozpoczęcia inwestycji początkowej do upływu okresu 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji początkowej w przypadku zwolnień na dwa lata, do upływu okresu 18 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji początkowej w przypadkach zwolnień na 3 i 5 lat, lub do upływu okresu 36 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji początkowej w przypadkach zwolnień na 7 i więcej lat.
 4. Utrzymanie inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro, małego i średniego przedsiębiorcy przez okres co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia inwestycji.
 5. Utrzymanie stanu zatrudnieniaw każdymmiesiącu w okresie co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro, małego i średniegoprzedsiębiorstwa w każdym miesiącu w okresie co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia procesu tworzenia nowych miejsc pracy.
 6. Wniesienie przez przedsiębiorstwo wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych.
 7. Brak zaległości finansowych w stosunku do gminy – miasto Grudziądz.


POMOC DE MINIMIS  NA TWORZENIE MIEJSC PRACY – GŁÓWNE ZASADY WSPARCIA

 • Zwolnienie dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na terenie gminy-miasto Grudziądz, z wyłączeniem osób zatrudnionych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia zgłoszenia w jednym przedsiębiorstwie (tzn. w innej siedzibie lub oddziale firmy).
 • Limit pomocy w ciągu 3 lat podatkowych wynosi 200.000 EUR i podlega kumulacji z każdą pomocą de minimis otrzymaną z innych źródeł. W przypadku firm prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów limit ten wynosi 100.000 EUR.
 • Warunkiem jest utrzymanie zadeklarowanego poziomu zatrudnienia w każdym miesiącu w okresie odpowiednio 24, 36 albo 60 miesięcy, na które przyznane zostało zwolnienie.
 • Nie ma wymogu realizacji „nowej inwestycji”.
 • Moment zgłoszenia chęci korzystania ze zwolnienia wybiera firma – na podstawie wyliczeń wskaźnika, który oblicza się za 12 miesięcy wstecz od daty zgłoszenia.
 • Wartość zwolnienia wyliczana jest na podstawie dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników, na które składają się koszty wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, pomniejszone o pomoc otrzymaną na te same koszty z innych źródeł publicznych.
 • Warunkiem otrzymania zwolnienia jest niezaleganie w stosunku do gminy-miasto Grudziądz z zapłatą podatków, i innych zaległości finansowych, w tym także takich, do których nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej.
 • Prawo do zwolnienia nie obejmuje: nieruchomości zajętych na stacje paliw, banki, instytucje finansowe oraz obiekty handlowe w rozumieniu załącznika nr 1 do uchwały.

W stosunku do poprzednio obowiązujących uchwał zmieniono:

 • Wyodrębniona została kategoria mikroprzedsiębiorstwa i ustalono dla niej odrębne, łagodniejsze wymogi. Poprzednio mikro i mały przedsiębiorca musiał spełnić takie same wymagania dotyczące zatrudnienia żeby otrzymać pomoc.
 • Złagodzono warunki uzyskania zwolnienia dla wszystkich kategorii przedsiębiorstw, co połączone zostało ze zróżnicowaniem okresu możliwego zwolnienia od podatku.
 • W przeciwieństwie do wcześniejszych uchwał zwolnienie przysługuje na dwa lata (24 miesiące) lub na trzy lata (36 miesięcy).
 • W związku z brakiem przepisów wykonawczych dla stworzenie programu pomocy regionalnej uchwała stwarza możliwość, aby nowy inwestor lub firma reinwestująca w Grudziądzu (realizująca nową inwestycję), mogły skorzystać ze wsparcia w ramach pomocy de minimis, a nie w ramach pomocy regionalnej. Dla takich podmiotów ustalono odrębne warunki, tj. w przypadku wzrostu netto zatrudnienia o co najmniej 100 pracowników zwolnienie przysługuje na okres 5 lat (60 miesięcy).
 • Gwarancją wiarygodnego wzrostu zatrudnienia jest wyłączenie w uchwale możliwości przenoszenia pracowników pomiędzy podmiotami w ramach jednego konsorcjum z udziałem podatnika, w celu formalnego wykazania wzrostu zatrudnienia oraz obowiązek utrzymania poziomu zatrudnienia (po uwzględnieniu jego wzrostu) przez pełny okres, na który zwolnienie może być udzielone.


Zobacz uchwałę >> TUTAJ


W obszarze grudziądzkiego Starego Miasta na zwolnienie od podatku od nieruchomości mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy z wyłączeniem niektórych branż, które nie wymagają dodatkowego wsparcia. Celem programu jest stymulowanie rozwoju działalności gospodarczej w podstawowej dzielnicy Miasta, w której obserwuje się stopniowy zanik aktywności gospodarczej. Skutkiem preferencji podatkowej winno być w perspektywie kilku najbliższych lat zmniejszenie ilości pustych lokali użytkowych. Pożądane jest na przykład aktywizowanie sektora turystycznego i gastronomii. Zajmowanie lokali powinno również poprawić estetykę budynków i ich otoczenia.

Zobacz uchwałę >> TUTAJ


Inwestorowi w strefie ekonomicznej przysługuje zwolnienie w podatku dochodowym.
Zobacz zasady wsparcia >> TUTAJ


Pomoc publiczna to wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:
• jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,
• udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
• ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),
• grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, wymienione powyżej warunki muszą zaistnieć łącznie. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną.


Pomoc publiczna udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy

Możliwości oraz warunki uzyskania pomocy publicznej w PUP Grudziądz regulują: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415) oraz stosowne rozporządzenia.


Przedsiębiorcy mogą uzyskać na ich podstawie horyzontalną pomoc publiczną na zatrudnienie:

 • Z tytułu rekrutacji pracowników znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ramach organizacji i finansowania prac interwencyjnych (w postaci refundacji części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty)
 • Z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy w ramach organizacji i finansowania prac interwencyjnych (w postaci refundacji części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty)
 • Z tytułu doposażenia lub wyposażenia nowych miejsc pracy (w postaci refundacji poniesionych kosztów doposażenia lub wyposażenia w maksymalnej wysokości do 500% przeciętnego wynagrodzenia)
 • Z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne (w postaci refundacji części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty).


Podstawowe kryteria, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie w/w pomocy na zatrudnienie:

 • Przedsiębiorstwo nie może być w stanie likwidacji bądź upadłości.
 • Udział własny w kosztach zatrudnienia nowych pracowników wyniesie co najmniej 25% i nie będzie on pochodził ze środków uzyskanych w związku z otrzymaną wcześniej pomocą publiczną w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji lub poręczeń udzielonych na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
 • Uzyskana pomoc związana z zatrudnieniem pracowników nie jest przydzielana łącznie z inną pomocą lub wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej,
 • Utworzone miejsce pracy stanowić będzie wzrost netto liczby pracowników u danego pracodawcy, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy,
 • Utworzone miejsce pracy będzie utrzymywane przez minimalny okres 3 lat, lub 2 lat – w przypadku małych i średnich przedsiębiorców
 • Przedsiębiorca nie może posiadać zaległości w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne, w regulowaniu należności podatkowych, w odprowadzaniu składek na rzecz PFRON.


W celu skorzystania z w/w oferty należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu stosowny wniosek wraz z załącznikami w nim określonymi (do pobrania w siedzibie PUP Grudziądz, ul. Parkowa 22 lub ze strony www.pup.grudziadz.com.pl zakładka Pracodawcy/Dokumenty do pobrania)

Z pełną ofertą PUP Grudziądz w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz wspierania przedsiębiorczości można zapoznać się w siedzibie Urzędu (Grudziądz, ul. Parkowa 22, pok. 202, tel. 056 64 330 00 w. 123) lub na stronie www.pup.grudziadz.com.pl zakładka Pracodawcy/Instrumenty).

Inwestorzy działający na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogą uzyskać pomoc publiczną (regionalną) w postaci ulgi w podatku dochodowym: z tytułu nowej inwestycji i/lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w związku z realizacją nowej inwestycji  

Wysokość wskaźnika intensywności pomocy publicznej dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 35%, dla małych i średnich przedsiębiorców wskaźnik ten wynosi odpowiednio 55% i 45%.

 

Data dodania 28.9.2015 Drukuj

Przeczytaj koniecznie więcej artykułów

Przyjmujemy zgłoszenia do konkursu kulinarnego

Przyjmujemy zgłoszenia do konkursu kulinarnego

Do 25 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu kulinarnego, który odbędzie się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. W związku z obchodami Roku Rzeki Wisły uczestnicy przygotują dania z ryb słodkowodnych. więcej

Mapa interaktywna więcej danych na mapie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij