Grudziądz Portal miejski

Owczarki - Szarotkowa - działki budowlane pod domy

Dane podstawowe

Lokalizacja ul. Szarotkowa

Rodzaj nieruchomości Niezabudowane

Nr działki/działek, obręb geodezyjny Obręb 158 17/2 0.1246 ha 17/3 0.1229 ha 17/4 0.1200 ha 17/6 0.1200 ha 17/7 0.1201 ha 17/8 0.1202 ha 17/9 0.1202 ha 17/10 0.1202 ha 17/11 0.1210 ha 17/12 0.1300 ha 17/13 0.1300 ha 17/14 0.1251 ha 17/15 0.1337 ha

Numer księgi wieczystej TO1U/00019152/7

Powierzchnia całkowita 0.13 ha

Własność Miejska

Infrastruktura techniczna Gaz , Elektryczność

Charakterystyka

Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomości niezabudowane stanowiące teren dwufunkcyjny o funkcjach równorzędnych: mieszkaniowej (wyłącznie w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej) oraz usług, o ile nie będą źródłem uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej (symbol 23 MN/U).

Ograniczenia wysokości budynków nie więcej niż 9,0 m, do dwóch kondygnacji

Strefa buforowa/ochronna tak

Wytyczne do projektowania -maksymalna powierzchnia zabudowy nie więcej niż 35%; -minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 55% - ogranicza się wysokość budynków garażowych i gospodarczych do 5,0 m; - zasady kształtowania dachów budynków mieszkalnych:a) dachy co najmniej dwuspadowe,b) połacie dachowe symetrycznie, o spadkach w przedziale od 30o do 45o; - Dopuszcza się sytuowanie budynków garażowych i gospodarczych bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną Zakazuje się: 1) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem obiektów celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej i dróg; 2) lokalizacji budynków o kubaturze brutto powyżej 1000,0 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej; 3) lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych o kubaturze brutto powyżej 220,0 m3; 4) lokalizacji wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych większej niż 2; 5) lokalizacji reklam; 6) stosowania blachy oraz tworzyw sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego budynków. Ustalenia dla ogrodzeń sytuowanych od strony dróg publicznych: 1) maksymalna wysokość - 1,8 m; 2) zakaz wypełnienia przęseł pełnymi prefabrykatami betonowymi. Obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w granicach własnej posesji w liczbie:1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem garażu;2) minimum 1 MP na 40,0 m2 powierzchni użytkowej budynków funkcji usługowej. -

Stan obecny Nieruchomości niezabudowane

Informacja o terenach przyległych Kanał Trynka, tereny zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej

Dostępność komunikacyjna 10. Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ul. Szarotkowej. Dojazd do wszystkich nieruchomości odbywać się będzie przez nieruchomość oznaczoną jako działka nr 17/16 w obr. 158 o pow. 0.2553 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr TO1U/00019152/7, która stanowi rezerwę pasa drogowego drogi zbiorczej - ul. Szarotkowej, w ciągu drogi powiatowej. W związku z tym przy sprzedaży nieruchomości ustanowione zostaną służebności drogi koniecznej na czas oznaczony, do czasu zaliczenia działki nr 17/16 do kategorii dróg publicznych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Grudziądza. Ustanowienie służebności gruntowych nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości po 100,00 zł od każdej nieruchomości władnącej plus należny podatek VAT 23% w wysokości 23,00 złote (łączna kwota 123,00 złote), płatnym najpóźniej do dnia ich ustanowienia. Dodatkowo dla nieruchomości stanowiących działki nr 17/2, 17/3, 17/6, 17/8, 17/10, 17/12, 17/13 zostaną ustanowione odpłatne służebność drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, oznaczonej jako działka nr 17/5 w obr. 158, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00056794/0. Ustanowienie służebności gruntowych nastąpi za wynagrodzeniem rocznym w wysokości po 251,00 złotych od każdej nieruchomości władnącej + należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu płatności wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 31 marca każdego roku.

Forma zbycia Sprzedaż

Cena zobacz ogłoszenie o przetargu

Informacje dodatkowe

Kontakt Informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-277.

Opis


Działki miejskie położone w dzielnicy Owczarki, stanowiące teren dwufunkcyjny o funkcjach równorzędnych: mieszkaniowej (wyłącznie w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej) oraz usług, o ile nie będą źródłem uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej (symbol 23 MN/U).

  1. Nieruchomości położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Owczarki Wschodnie”, obejmujący obszar ograniczony linią kolejową Grudziądz – Malbork oraz granicą administracyjną miasta, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/122/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31.10.2012r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 09.11.2012r., poz. 2625). Powyższe nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny dwufunkcyjne o funkcjach równorzędnych: mieszkaniowej (wyłącznie w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej) oraz usług, o ile nie będą źródłem uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej (symbol 23 MN/U). Zaleca się zapoznanie z zapisami powyższego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed przystąpieniem do przetargów.
  2. Nieruchomości objęte są strefą archeologicznej ochrony konserwatorskiej – obserwacji archeologicznej OW. Na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na nieruchomości stanowiącej działkę nr 17/4, zaznaczone zostało piktogramem, orientacyjne położenie miejsca występowania „punktowego” stanowiska archeologicznego, które jest obiektem o wartości kulturowej, podlegającym ochronie. Strefa obserwacji archeologicznej obejmuje cały teren funkcjonalny, na którym wskazano lokalizację stanowiska archeologicznego W § 11 ust. 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionego w pkt.1, dla obszarów objętych ochroną ustalone zostały zasady ochrony.
  3. Nieruchomości stanowią obszar chronionego krajobrazu „Strefa Krawędziowa Doliny Wisły”.
  4. Zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomościach stanowiących działki nr 17/2, 17/3, 17/4, 17/7, 17/9, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14 i nr 17/15 została określona maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy.


Link do planu miejscowego>> POBIERZ

Ogłoszenie o przetargu>> ZOBACZ

Lokalizacja

Data dodania 30 stycznia 2019

Data edycji 30 stycznia 2019

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.