Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Informacje o Karcie

Grudziądzka Karta Dużej Rodziny jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia członków rodziny wielodzietnej do korzystania z Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”.
Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych i ma na celu:
 • promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku,
 • wzmacnianie funkcji rodziny wielodzietnej oraz poprawę jej sytuacji, a także przeciwdziałanie jej wykluczeniu,
 • zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Komu przyznaje się Grudziądzką Kartę Dużej Rodziny?
Kartę przyznaje się członkom rodziny wielodzietnej zamieszkałej na terenie miasta Grudziądza, składającej się z rodziców (rodzica) lub małżonka rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku co najmniej troje dzieci jest:
 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole
  lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem
  o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Prawo do posiadania karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.
Kartę przyznaje się niezależnie od sytuacji materialnej rodziny wielodzietnej.
Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2015 r. z Gminą Grudziądz mieszkańcy Gminy mogą również korzystać z uprawnień wynikających z Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”.

 Kto może złożyć wniosek o przyznanie Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny?
Wniosek może złożyć pełnoletni członek rodziny. Wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę, który oświadcza, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania kart w imieniu członków rodziny wskazanych we wniosku.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o przyznanie Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny?
Są dwa rodzaje wniosków:
 • wniosek dla członków rodziny, która ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
 • wniosek dla rodziców (rodzica) lub małżonka rodzica, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
 
 1. Do wniosku o przyznanie karty dla członków rodziny, która ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci należy załączyć w przypadku:
 • rodzica – oświadczenie, że ma na utrzymaniu wymienione dzieci oraz że nie jest w stosunku do nich pozbawiony ani ograniczony we władzy rodzicielskiej, poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej,
 • dziecka w wieku powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej,
 • dziecka w wieku powyżej 18 roku życia legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – kserokopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia umieszczonego w pieczy zastępczej – kserokopię (oryginał do wglądu) postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 • dziecka w wieku powyżej 18 roku życia przebywającego w pieczy zastępczej – kserokopię (oryginał do wglądu) postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz oświadczenie dziecka o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka
  lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 • cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej – kserokopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkiwania
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy.
W przypadku mieszkańców Grudziądza nieposiadających zameldowania na terenie miasta wnioskodawca składając wniosek okazuje do wglądu dokumenty członków rodziny, w szczególności w przypadku:
 • rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
 • małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 • dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość lub legitymacja szkolna,
 • dziecka w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.
2. Do  wniosku o przyznanie karty dla rodziców (rodzica) lub małżonka rodzica, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci należy załączyć w przypadku:
 • rodzica – oświadczenie, że miał na utrzymaniu wymienione dzieci oraz że nie był
  w stosunku do nich pozbawiony ani ograniczony we władzy rodzicielskiej, poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej,
 • dziecka, które przebywało w pieczy zastępczej – kserokopię (oryginał do wglądu) postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej – kserokopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy.
W przypadku rodziców lub małżonka rodzica będących mieszkańcami Grudziądza, nieposiadających zameldowania na terenie miasta, wnioskodawca składając wniosek okazuje do wglądu dokumenty członków rodziny, w szczególności w przypadku: 
 • rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
 • małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa.
 
Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny?
Mieszkańcy miasta Grudziądza wniosek o przyznanie karty składają w Urzędzie Miejskim
w Grudziądzu przy  ul. Ratuszowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów (przyziemie Ratusza)
lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (parter, pok. 102).
Mieszkańcy gminy Grudziądz wniosek o przyznanie karty składają w Urzędzie Gminy
w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 38.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny dla członków rodziny, która ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci

Wniosek o przyznanie Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny dla członków rodziny, która ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (WORD)

Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej dla rodziców, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci

Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej dla rodziców, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (WORD)

Oświadczenie pełnoletniego dziecka o planowanym terminie ukończenia nauki

Oświadczenie pełnoletniego dziecka o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej

Wniosek o przyznanie Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny dla rodziców (rodzica) lub małżonka rodzica, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci

Wniosek o przyznanie Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny dla rodziców (rodzica) lub małżonka rodzica, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (WORD)

Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej dla rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci

Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej dla rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (WORD)

Wniosek o wydanie duplikatu Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny

Wniosek o wydanie duplikatu Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny (WORD)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Data dodania 30 lipca 2014

Data edycji 09 lipca 2019

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.