Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Inicjatywa lokalna Grudziądz

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy samorządu z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnych.

Kto może złożyć wniosek?
Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej możesz wystąpić bezpośrednio ( zachęcamy do zaangażowania przyjaciół, sąsiadów i stworzenia grupy inicjatywnej) lub poprzez organizacje pozarządowe, czy też podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające siedzibę na terenie miasta Grudziądza.

Jakie wnioski mogą być realizowane?
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie planowane przez Ciebie działania muszą wpisać się w przynajmniej jeden z następujących obszarów:
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego a także budynków oraz obiektów małej  architektury,
2) działalności charytatywnej,
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) promocji i organizacji wolontariatu,
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
9) turystyki i krajoznawstwa,
10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
11) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
12) rewitalizacji.

Jak składać wnioski?
Jeśli masz już pomysł i znalazłeś osoby chętne do włączenia się w Twoją inicjatywę należy złożyć wniosek     o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Wniosek można złożyć w dowolnej formie ale zachęcamy do skorzystania z gotowego formularza, który pomoże dokładnie opisać i uzasadnić potrzebę realizacji - załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/146/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego     w ramach inicjatywy lokalnej.
Wniosek należy złożyć w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. W zależności od zakresu i charakteru proponowanej przez Ciebie inicjatywy zostanie on przekazany do właściwej komórki organizacyjnej, w celu oceny możliwości realizacji.

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać:
1) Nazwę/ tytuł projektu.
2) Opis inicjatywy lokalnej wraz ze wskazaniem miejsca realizacji oraz terminu.
3) Uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej – celowość zadania. Pamiętaj by do wniosku dołączyć listę poparcia dla Twojego zadania.
4) Opis adresatów/ odbiorców inicjatywy.
5) Skutki inicjatywy lokalnej.
6) Sposoby promowania inicjatywy.
7) Forma udziału w realizacji inicjatywy lokalnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie każdego z członków grupy inicjatywnej potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
8) Stan przygotowania zadania do realizacji.
9) Trwałość efektów realizacji projektu.
10) Szacunkowa liczba odbiorców, którym służyć będzie inicjatywa lokalna.
11) Harmonogram planowanych działań – nazwa działania, data rozpoczęcia i zakończenia.
12) Kosztorys.

We wniosku  należy wskazać osoby tworzące grupę inicjatywną – które będą realizować inicjatywę, w tym dane osób upoważnionych do składania wyjaśnień i uzupełnień oraz osób upoważnionych do podpisania umowy o wykonanie zadania publicznego w ramach zadania publicznego.
Jeśli działacie za pośrednictwem organizacji należy podać informacje dot.: nazwy, numeru KRS, danych kontaktowych, statutu organizacji, danych osób upoważnionych do podpisania umowy, czy też danych osób upoważnionych do składania wyjaśnień i uzupełnień. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie grupy inicjatywnej w imieniu, której organizacja składa wniosek i która będzie realizować inicjatywę oraz upoważnienie od grupy inicjatywnej do reprezentowania Wnioskodawcy.

Weryfikacja wniosków
Decyzję o przyjęciu wniosku do realizacji podejmuje Prezydent
Prezydent Grudziądza, decydując o uwzględnieniu wniosków lub odmowie ich uwzględnienia, bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.
Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zostały określone w załączniku Nr 2 do Uchwały nr XIX/146/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Po przeprowadzeniu oceny wniosku, Prezydent Grudziądza:
1) uwzględnia wniosek oraz zawiadamia Wnioskodawcę o przystąpieniu do wspólnego opracowania  dokumentów niezbędnych do realizacji inicjatywy, w tym harmonogramu, kosztorysu i podziału zadań między Wnioskodawcę i Miasto Grudziądz, lub
2) odmawia uwzględnienia wniosku i informuję Wnioskodawcę o przyczynach odmowy.

Podpisanie umowy
Warunkiem realizacji zadania poza zapewnieniem środków finansowych w budżecie miasta na realizację zadania jest zawarcie umowy, o której mowa w art. 19d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wzór umowy znajdziecie  w załączniku nr 1  do zarządzenia nr 515/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej. Przedstawiciele Miasta wspólnie z Wnioskodawcą ustalają szczegóły realizacji inicjatywy, w tym podział zadań, harmonogram, kosztorys oraz treść umowy.
Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej powinna zawierać:
- przedmiot umowy,
- okres obowiązywania umowy,
- sposób wykonania zadania,
- wkład gminy-miasto Grudziądz,
- wkład Wnioskodawcy w realizację zadania publicznego,
- informacje o nadzorze nad wykonaniem zadania,
- informacje o sprawozdawczości,
- tryb rozwiązania umowy,
- informacje dot. odpowiedzialności odszkodowawczej.
Do umowy jako załączniki dołączony jest wniosek o realizację inicjatywy lokalnej, kosztorys oraz harmonogram realizacji inicjatywy lokalnej.
Na czas trwania umowy Wnioskodawca może otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego materiały konieczne do wykonania zadania w ramach inicjatywy lokalnej.

Przygotowanie sprawozdania
Po realizacji inicjatywy lokalnej komórka organizacyjna w terminie 30 dni roboczych przedkłada, sporządzone we współpracy z Wnioskodawcą, sprawozdanie z wykonania inicjatywy lokalnej. Wzór sprawozdania znajdziecie  w załączniku nr 2  do zarządzenia nr 515/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 11 grudnia 2019 r.    w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej.
Sprawozdanie powinno składać się z :
- sprawozdania merytorycznego – opis osiągniętych celów i rezultatów, opis wykonania zadania wraz z oceną harmonogramu, informacja o odbiorcach inicjatywy,
- sprawozdanie ze wzajemnych świadczeń -  zestawienia kart czasu pracy, zestawienie świadczeń rzeczowych oraz dokumentów finansowych.
Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną – Inicjatywa Lokalną Grudziądz -  krok po kroku – TUTAJ
 

 
 

Data dodania 12 grudnia 2019

Data edycji 28 kwietnia 2020

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.