Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ciągu spichrzy wraz z fragmentem ul. Spichrzowej i al. Królowej Jadwigi

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Chciałabym zadać pytanie odnośnie punktu III.4.2.1 regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania spichrzy grudziądzkich wraz z fragmentem ul. Spichrzowej i Alei Królowej Jadwigi.

Czy posiadając dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka na Politechnice Warszawskiej a w trakcie studiów realizując przedmioty w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych spełniam warunki zawarte w punkcie III.4.2.1?

Czy też aby spełnić podpunkt b) punktu III.4.2.1 Regulaminu uczestnik musi mieć ukończone studia na kierunku Budownictwo?

Odpowiedź:

Zgodnie z regulaminem konkursu jednoetapowego ideowo-koncepcyjnego dla zadania pt. „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ciągu spichrzy grudziądzkich wraz z fragmentem ul. Spichrzowej i Alei Królowej Jadwigi”, osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej, muszą spełnić warunek zapisany w pkt. III.4.2.1., czyli posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka oraz dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych.

W przypadku, uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie wymagane jest posiadanie dyplomów studiów wyższych II stopnia na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka oraz z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych, natomiast w przypadku uczestnika, który dysponuje co najmniej 2 osobami, wymagane jest spełnienie warunku, zgodnie z którym 1 osoba posiada dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka, a także 1 osoby posiadającej dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych.

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą o odpowiedź, czy za osobę określona w punkcie III.4.2.1. b) regulaminu, tj. „1 osobą posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych” uważa się osobę, która ukończyła studia  wyższe magisterskie z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych w trybie jednolitym (przed reformą szkolnictwa)?  


Odpowiedź:

Oczywiście  w obu przypadkach osoba kończąca studia jednolite i dwustopniowe uzyskała tytuł mgr inż. budownictwa lądowego, a zatem ma prawo do uzyskania takich samych uprawnień projektowych bez ograniczeń w zakresie konstrukcji.


Pytanie 3

Chciałbym się zwrócić z uprzejmą prośbą o udostepnienie wszystkich załączników do danego konkursu (jak w temacie). Zależy mi przede wszystkim na załącznikach umożliwiających zapisanie się do konkursu. Na stan dzisiejszy na stronie http://bip.grudziadz.pl/unzip/16473.dhtml widnieje tylko Regulamin i załącznik 11a, 11b. 


Odpowiedź:

Załączniki od 1do 10 umieszczone są w ogłoszeniu pod Regulaminem.


Pytanie 4

W związku z ogłoszeniem konkursu "NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA SPICHRZY GRUDZIĄDZKICH WRAZ Z FRAGMENTEM UL. SPICHRZOWEJ I ALEI KRÓLOWEJ JADWIGI" kieruję do Państwa zapytanie odnośnie procedury składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

1. W załączniku nr 1 do regulaminu konkursu znajdują się puste pola o nazwie "lista oświadczeń i dokumentów". Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju oświadczenia i dokumenty należy wypisać w tym miejscu.


Odpowiedź:

Wypisać należy dokumenty stanowiące załączniki do wniosku opisane w regulaminie i wzorach – inne załącznik –np.: załącznik nr 2.


Pytanie 5

Jako jedna z osób zainteresowanych konkursem mam następujące pytania.
1) Czy będzie możliwe dopuszczenie do konkursu zespołu, w którym uczestnik (dyplomant) nabędzie tytuł mgr inż. arch. w czerwcu, po terminie składania zgłoszeń (21 maja)? Czy sąd konkursowy zgodziłby się na dostarczenie aktualnych informacji o tytule przed terminem składania prac konkursowych?
2) Być może odpowiedź wynika z rozbudowanego regulaminu ale proszę o naświetlenie: J aka jest rola wymogu  uczestnictwa osoby z wykształceniem konstruktora, w opracowaniu koncepcyjnego projektu architektoniczno-urbanistycznego?

Odpowiedź:

Pyt. 1

Jednoznacznie w chwili złożenia dokumentów do zakwalifikowania w konkursie warunki regulaminu muszą być spełnione.  Zamawiający określił warunki podstawowe, bez żadnych warunków.

Pyt. 2

Zaproponowane rozwiązania muszą być wykonalne. Konstrukcja  obiektów historycznych jest do zachowania. Konstruktor winien określić realność realizacji koncepcji. Zamawiający zakłada, że wartości historyczne, w tym układ konstrukcyjny zostaną zachowane.


Pytanie 6 

Poniżej przesyłam pytania do treści regulaminu konkursu „OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA SPICHRZY GRUDZIADZKICH WRAZ Z FRAGMENTEM UL. SPICHRZOWEJ I ALEI KRÓLOWEJ JADWIGI"

Dotyczy: Rozdział VII.1.6 str.19

1.Dlaczego ogłaszający przetarg nie zagwarantował zwycięzcy konkursu możliwości pracy nad dalszą częścią projektu-projekt budowlany.

Brak zapisów w regulaminie konkursu stwarza duże ryzyko, że bez udziału autora w dalszej części projektowania, nie osiągnie się zamierzonego przez autora koncepcji, celu urbanistyczno – architektonicznego.

2. Ze względu na znaczenia tego regionu miasta ( grudziądzkie Spichrza są wpisane na listę Pomników Historii Prezydenta RP), a tym samym skalę trudności projektu ( w obrębie znajdują się budynki z 1346r.), w nawiązaniu do pytania 1, czy Zamawiający nie powinien określić zasad w regulaminie konkursu ustalenia wynagrodzenia za projekt budowlany np. wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym podając szacunkową cenę prac.


Odpowiedź:

Pyt.1

Zamawiający, a nie uczestnik konkursu decyduje o wyborze wykonawcy poszczególnych etapów prac. Nie ma gwarancji, że najlepsza praca konkursowa, może być kompleksowo przekształcona w dokumentację wykonawczą. Na stronie 17 p. VI.1.12  brzmi: Zamawiający zastrzega sobie prawo zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Oznacza to, że Zamawiający przewiduje dalszą współpracę z autorem koncepcji, jako dodatkową „nagrodę” pod warunkiem wynegocjowania ceny, która będzie satysfakcjonująca Autora i Zamawiającego. Inna forma gwarancji zobowiązywałaby Zamawiającego do przyjęcia warunków zaproponowanych przez autora opracowania. 

Pyt.2

Określenie ceny za projekt budowlany, bez określenia zakresu projektu jest niemożliwe. A jak określić zakres i cenę projektu przy etapowaniu zadania. Takie podejście mogłoby ograniczyć zakres proponowanych rozwiązań.


Pytania i odpowiedzi uczestników konkursu zakwalifikowanych do dalszego udziału w konkursie.


Pytanie I

Czy udostępnią Państwo więcej materiałów i wytycznych do opracowania konkursu?

Odpowiedź:

Konkurs jest Konkurs jest rozpisany jako koncepcyjny. Dodatkowe materiały takie jak:

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza, ewidencja zabytków, są dostępne na stronie www// geoportal.grudziadz.pl. oraz do wglądu  , karty zabytków (zależnie od obiektu) są w dyspozycji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu
oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu.

Materiały z konkursu zamkniętego TUB NR 58/1978 na plan rewaloryzacji obszaru zabytkowego
na przykładzie miasta Grudziądza także do wglądu w biurze MKZ w Grudziądzu.

 

Pytanie II

1. W załączniku 11a nie został zaznaczony zakres opracowania, o którym mowa w regulaminie.

Czy mogłabym otrzymać mapę z zaznaczonym zakresem opracowania?

Odpowiedź:

Załącznik graficzny precyzuje zakres opracowania, jeżeli Uczestnik dla spójności wizji zechce objąć zakresem opracowania obszar większy np. do przebiegu cieku -kanał Trynka ze skwerem im.A.Wajdy i budynkiem małej elektrowni wodnej u ujścia Trynki to będzie to stanowiło dodatkowy wkład w ocenę pracy .

Zakres opracowania.

 2. Czy mogę liczyć na udostępnienie dodatkowych materiałów pomocnych przy opracowaniu pracy konkursowej, np. szczegółowego planu miejscowego dla terenu opracowania, wytycznych konserwatorskich w zakresie ochrony spichrzów oraz inwentaryzacji - rzutów, przekrojów, elewacji spichrzów? A także inwentaryzacji zieleni?

 Odpowiedź:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szkolną, Wodną, Bramą Wodną, Aleją Biskupa Chrystiana i ulicą Klasztorną, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza, ewidencja zabytków, są dostępne na stronie www// geoportal.grudziadz.pl.

2. Tut. urząd nie posiada szczegółowej inwentaryzacji obiektów. Karty zabytków (zależnie od obiektu) są w dyspozycji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu, Będą udostępniane do wglądu na wniosek uczestnika konkursu.

3. Na obszarze objętym konkursem zieleń – obszar trawiasty z pojedynczymi zadrzewieniami.

   Wskazana wizyta w terenie .


Pytanie III

1. Prosimy czytelnie zaznaczyć zakres opracowania. Na wskazanym w regulaminie załączniku
nie da się doszukać wspomnianego zakresu.

 Odpowiedź:

Zaznaczenie obszaru – odpowiedź ad.1 w pytaniu 2

 2. Prosimy o udostępnienie mapy zasadniczej w formie cyfrowej (dwg).

 Odpowiedź:

Mapa zasadnicza cyfrowa jest dostępna w formie DXF, jest wydawana na wniosek przez Wydział Geodezji i Gospodarki nieruchomościami odpłatnie 10 zł za 1 ha, lecz nie mniej niż 30 zł.

 

Pytanie IV

1. Czy jest możliwość otrzymania od Państwa mapy cyfrowej obejmującej teren planowanego zadania konkursowego.

Chodzi o mapę w formacie .dxf lub .dwg - zapisanej w wersji dla Auto Cad 2000.

 Odpowiedź:

Mapa zasadnicza cyfrowa jest dostępna w formie DXF, jest wydawana na wniosek przez Wydział Geodezji i Gospodarki nieruchomościami odpłatnie 10 zł za 1 ha, lecz nie mniej niż 30 zł.

 2. Czy dysponujecie Państwo materiałami archiwalnymi dotyczącymi spichrzy. Chodzi o ich układ funkcjonalny i przestrzenny: rzuty, przekroje, widoki elewacji itp. Generalnie chodzi mi o materiały które pozwolą na  prześledzenie  możliwości adaptacji spichrzy do współczesnych funkcji.

 Odpowiedź:

Karty zabytków (zależnie od obiektu) są w dyspozycji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu, Będą udostępniane do wglądu na wniosek uczestnika konkursu.


Pytanie V

1. Miejsca usuwania odpadów i sposób ich przechowywania - czy są miejsca, które są preferowane przez miasto?

Nie jestem pewien ale zdaje się, że było przygotowywane jakieś opracowanie w zakresie gospodarki odpadami na terenie Starego Miasta?

 Odpowiedź:

Preferowane miejsca usuwania odpadów – narożnik ul Reja o Spichrzowej, w tej chwili służby miejskie  dysponują dokumentacją na montaż pojemników podziemnych we wzmiankowanym rejonie,
i ul. Szklona (poza opracowaniem konkursowym) Uczestnik ma dowolność rozwiązania tego problemu bez związku z działaniami już podjętymi..

 2. Czy dysponują Państwo mapą szczegółową zagrożenia powodziowego na prawym brzegu rzeki Wisły?  Chodzi i fragment dotyczący terenu opracowania konkursowego.

 http://mapy.isok.gov.pl/imap/ numer N-34-86-C-b-2

 Odpowiedź:

W sprawie zagrożenia powodziowego – prognozy i mapy opracowywało RZGW, kopie opracowań
do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego tut. Urzędu przy ul Strażackiej w  Grudziądzu.


Pytanie VI

Czy są Państwo w posiadaniu modelu 3D terenu w zakresie opracowania konkursowego i mogliby Państwo udostępnić go uczestnikom? Było by to pomocne w wizualnym przedstawieniu przedstawianej koncepcji.

 Odpowiedź:

Nie posiadamy takiego opracowania modelowego.

 

Pytanie VII

1. Jak są zagospodarowane spichrze nr 49, 51 i 53 należące do miasta? Czy w którymś znajduje się winda/platforma przy-schodowa, czy wszystkie kondygnacje są wykorzystywane?

Czy ich docelowym przeznaczeniem jest wykorzystanie na cele urzędu, czy jest to rozwiązanie tymczasowe?

Czy jeżeli miałyby pełnić funkcje biurowe to możliwa jest funkcja uzupełniająca, np. restauracja?

 Odpowiedź:


 1. Spichrze są puste, nie ma w nich urządzeń technicznych,
 2. Spichrze są wykorzystywane prze urząd jako siedziba docelowo w całości,
 3. Nie wszystkie spichrze będące we władaniu Gminy –Miasto Grudziądz są wykorzystywane na funkcje biurowe, tylko trzy budynki - od schodów w kierunku Góry Zamkowej to biura.
 4. W istniejących spichrzach nie ma urządzeń umożliwiających transport pionowy , wytypowanie takiego rozwiązania to jedno z podstawowych zadań postawionych przed Uczestnikami.
 5. Możliwe jest wprowadzenie funkcji dodatkowych .

Pytanie VIII

1. Czy możliwe jest założenie w koncepcji konkursowej całkowitego przeniesienia/likwidacji funkcji mieszkaniowej z budynków spichrzy? Czy można swobodnie zakładać przekształcenia własnościowe i funkcjonalne?

Odpowiedź:

Można wskazać przekształcenia funkcjonalne i postulować o zmiany własnościowe – w dłuższym przedziale czasowym miasto Grudziądz będzie dążyło do całkowitego wyeliminowania funkcji mieszkaniowej z tych budynków.

 2. Proszę o wyjaśnienie zapisu z pkt. 2.4.2  „..obszar stanowi teren parku na który należy opracować dokumentację architektoniczno-urbanistyczną rewaloryzacji układu kompozycyjnego parku w uzgodnieniu z właściwym organem ochrony konserwatorskiej”.

Czy  należy uzgodnić koncepcję z właściwym organem ochrony konserwatorskiej już na etapie konkursu?

  Odpowiedź:

Uzgodnienie jest wskazane. Alternatywę stanowi udokumentowanie pomysłu na ten obszar do przedyskutowania ze służbami konserwatorskimi w późniejszym okresie i na dalszych etapach prac projektowych.

 3.  W związku  z koniecznością opracowania szczegółowego dwóch obiektów oraz elementu komunikacji pionowej (pkt. 2.4.4), czy opracowanie Muzeum ( „Muzeum chleba”) może być jednym z tych obiektów, czy należy je traktować jako obiekt dodatkowy, który również należy rozwiązać szczegółowo?

Odpowiedź:

Wybór obiektu zależy od Uczestnika, może to być „Muzeum chleba”. Jako obowiązkowy element należy traktować rozwiązanie komunikacji pionowej.

 4. Czy konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja obiektów w celu wykonania koncepcji architektonicznej? Czy Organizator konkursu posiada i udostępni dokumentację inwentaryzacyjną spichrzy?

Odpowiedź:

Konieczna inwentaryzacja szkicowa, nie szczegółowa.

Do wykonania koncepcji inwestor nie posiada inwentaryzacji poza kartami obiektów zabytkowych . Karty zabytków (zależnie od obiektu) są w dyspozycji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu, Będą udostępniane do wglądu na wniosek uczestnika konkursu.

 5. Czy są dopuszczalne zmiany w elewacjach zabytkowych spichrzy od strony Wisły i/lub od strony ulicy Spichrzowej (przeszklenia/zmiana użytego materiału na fasadzie)?

Odpowiedź: 

Część elewacji została poddana rewitalizacji i dla nich nie przewiduje się zmian. Elewacje budynków z funkcją mieszkaniową były poddawane wielu przekształceniom i dla nich dopuszczalne są przekształcenia w duchu kontrastu z materią zabytkową lub powrotu do pierwotnego kształtu elewacji.

 6. Czy jest narzucona skala opracowania dla poszczególnych rozwiązań szczegółowych? 7. Czy Organizator udostępni zał. 11b (wyrys z mapy zasadniczej) w formacie dwg/dxf?

 Odpowiedź: 

1:1000 lub 1:500

Do wglądu w UM

  8. Czy koncepcja dopuszcza projekt budynków/obiektów zlokalizowanych na wodzie (np. pływających, mobilnych)?

 Odpowiedź:

Rzeka Wisła jest własnością RZGW – możliwość postulatu. Rozwiązania takie nie będą dyskwalifikowały pracy konkursowej a będeą stanowiły dodatkową wartość wniesioną przez Uczestnika.

 
 Pytanie IX

W artykule Gazety Pomorskiej z dnia 16.08.2017 pojawiła się informacja o planowanym przez samorząd remoncie dwóch spichrzy, który otrzymał pozwolenie na budowę. Planowanym przeznaczeniem budynków miało być miejsce na siedziby organizacji pozarządowych.

 Proszę o informację, w jakim stanie znajduje się obecnie to przedsięwzięcie, o których konkretnie budynkach mowa oraz jakie ostatecznie mają się w nich znajdować funkcje?

 Odpowiedź:

Wzmiankowane spichrze mają funkcjonować jako siedziby organizacji społecznych  z terenu miasta.


Pytanie X

 1. Czy Organizator ma możliwość udostępnienia mapy zasadniczej w formacie *.dwg?

 Odpowiedź:

Mapa zasadnicza cyfrowa jest dostępna w formie DXF, jest wydawana na wniosek przez Wydział Geodezji i Gospodarki nieruchomościami odpłatnie 10 zł za 1 ha, lecz nie mniej niż 30 zł.


 1. Czy Organizator ma możliwość udostępnienia mapy warstwicowej obszaru opracowania w wersji elektronicznej (lub innej na której znajdować się będą informacje dotyczące ukształtowania terenu)? Takie opracowanie pozwoliłoby na przygotowanie rzetelnej dokumentacji projektowej.

 Odpowiedź:

Na mapie zasadniczej nie ma warstwic, są tyko punkty wysokościowe. Tut. Urząd nie dysponuje mapami  topograficznymi.


 1. Przedmiotem konkursu jest m.in. „zagospodarowanie spichrzy grudziądzkich” jak i również przygotowanie koncepcji architektonicznej (zgodnie z pkt. II.1.2.) z kolei w punkcie II.3.4. Organizator zwraca uwagę na konieczność przebudowy wnętrz spichrzów. Do tak szczegółowego opracowania niezbędne będzie uzyskanie informacji dotyczących grubości murów, konstrukcji, rzędnych wysokościowych jak i również układu pomieszczeń w rzutach i przekrojach. W związku z tym, prosimy o informację czy Organizator udostępni dokumentację inwentaryzacji spichrzy zlokalizowanych wzdłuż ul. Spichrzowej?  Brak takiego opracowania może spowodować, że pomimo wartości estetycznych prace konkursowe będą bezużyteczne i niemożliwe do zrealizowania.

 Odpowiedź:

Brak inwentaryzacji wszystkich spichrzy poza kartami zabytków nieruchomych.

 Karty zabytków (zależnie od obiektu) są w dyspozycji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu, Będą udostępniane do wglądu na wniosek uczestnika konkursu.


 1. W punkcie 2.3.4. Organizator zwraca uwagę na konieczność zaprojektowania wnętrz obiektów
  z przystosowanie do nowych funkcji – uczestnik może sądzić, że chodzi o wszystkie obiekty spichrzy, z kolei w punkcie 2.4.4 Organizator podkreśla, że należy opracować koncepcję dwóch przykładowych obiektów oraz elementu komunikacji pionowej. Proszę o sprecyzowanie wymagań Organizatora.

 Odpowiedź:

Jak określono chodzi o przykładowe dwa spichrze np. z komunikacja pionową,
czy o charakterystycznym sposobie zagospodarowania. Nie ma potrzeby  aby opracowywać szczegółowe koncepcji dla wszystkich obiektów – chodzi o założenia i wytyczne w celu kompleksowego zagospodarowania obszaru. Jeżeli uczestnik uzna za istotne zagospodarowanie trzeciego, czy kolejnego obiektu nie ma przeciwwskazań aby dołączyć koncepcję takiego zagospodarowania.


 1. Uprzejmie prosimy o udostępnienie wszelkich opracowań opisowych (np. wytyczne konserwatorskie) i projektowych (także archiwalnych) będących w posiadaniu Urzędu Miasta Grudziądza dotyczących spichrzy grudziądzkich. Właściwa analiza dotychczasowych opracowań pozwoli przygotować w sposób rzetelny i właściwy pracę konkursową.

 Odpowiedź: 

Do wglądu u Miejskiego Konserwatora Zabytków.


 1. Ul. Spichrzowa jest najbardziej wartościową pod względem kulturowym, architektonicznym
  i kompozycyjnym ulicą w Grudziądzu. Czy ze względu na przedmiot konkursu Organizator dopuszcza całkowite zamknięcie ruchu kołowego na ulicy Spichrzowej?

 Odpowiedź:

Ulica w chwili obecnej ma ograniczony ruch kołowy, jeżeli w pracy wykazana zostanie celowość zamknięcia tej ulicy ruch może być skierowany ulicą Pańską.


 1. Na mapie zasadniczej Organizator nie zaznaczył granic opracowania pomimo tego, że w regulaminie zawarta jest informacja, iż granice opracowania zostały oznaczone granatową/zieloną linią przerywaną. Prosimy o wskazanie granic opracowania.

 Odpowiedź:

 Zaznaczenie obszaru – odpowiedź ad.1 w pytaniu 2


 1. W regulaminie konkursu mowa jest o opracowaniach konkursu zamkniętego TUB NR 58/1978
  na plan rewaloryzacji obszaru zabytkowego na przykładzie miasta Grudziądza jednakże materiały te nie zostały udostępnione. Czy Organizator może udostępnić opisane wyżej materiały?

 Odpowiedź:

Materiały do wglądu u Miejskiego Konserwatora Zbytków.


 1. Czy Organizator dopuszcza usytuowanie miejsc parkingowych w innym miejscu niż wskazanym
  w regulaminie i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub czy dopuszcza ograniczenie ilości miejsc parkingowym we wskazanym miejscu.

 Odpowiedź:

Konkurs jest studialny więc Uczestnik może wskazać rozwiązania miejsc parkingowych zdefiniowane inaczej niż w MPZP .W bilansie ilość miejsc parkingowych nie powinna być zmniejszona.

 10. Zgodnie z pkt. II.1 regulaminu prace konkursowe mają posłużyć do określenia kierunków rozwoju i zmian zagospodarowania obiektów spichrzy i ich otoczenia czy Organizator konkursu dopuszcza odstępstwa od zapisów obowiązującego planu przestrzennego, wskazując sugerowane propozycje zmian w zapisie planu?

 Odpowiedź:

Plan miejscowy jest zobowiązujący – zmiany planu miejscowego są możliwe w zakresie zgodnym
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza.

 11. Czy praca konkursowa powinna zawierać opracowania szczegółowe wszystkich zespołów obiektów wskazanych w Załączniku nr 10 do regulaminu konkursu tj. rysunki rzutów i przekrojów wszystkich spichrzy znajdujących się wzdłuż ul. Spichrzowej?

 Odpowiedź: 

Minimum dwa spichrze, koncepcja wina zawierać propozycje odtworzenia ciągów elewacyjnych i element komunikacji pionowej.

 12. Czy wszystkie obszary wymienione w Załączniku nr 10 w pkt. 2.4 należy opracować rysunkowo
w szczególe zgodnie z opisanym w regulaminie konkursu pkt. IV.2.2 tj. w postaci rzutów i przekrojów w skali 1:200 / 1:100? 

 Odpowiedź:

 j.w.

 13. W związku z opisanym w Załączniku nr 10 do regulaminu konkursu planowanym rozwojem wystawiennictwa i stworzeniem nowych muzeów min. "Jazdy Polskiej" i Chleba, planowane jest zwiększenie powierzchni muzealnej o kolejne spichrze czy organizator konkursu przewiduje umiejscowienie ww. funkcji w obecnych budynkach Muzeum tj. spichrzach 19,20,21,22,23,24 zmieniając aranżację obiektu w taki sposób, aby wymienione funkcje zmieściły się w istniejącym zakresie spichrzów przeznaczonych pod funkcje muzealne?

 Odpowiedź:

Obecne spichrze zajmowane przez muzeum są zbyt małe dla wprowadzania nowych funkcji.. Uczestnik może dowolnie rozdysponować funkcje w pozostałych spichlerzach.

 14. Czy Organizator dopuszcza możliwość budowy nowych obiektów na terenie oznaczonym w planie 38 MW/U, które pełniłyby rozszerzenie funkcji muzealnej opisanych w regulaminie konkursu.

 Odpowiedź:

Nie zakłada się rozbudowy, lecz w przypadkach uzasadnionych o ile nie naruszy ścisłej panoramy spichrzy dobudowa jest dopuszczalna. Dotyczy to szczególnie rejonu narożnika ulic Spichrzowej i Reja i terenu zajmowanego przez garaże indywidualne.

  15. Jaki poziom dokładności opracowania jest wymagany przy sporządzeniu projektu muzeów?

Odpowiedź:

Koncepcja architektoniczna z określeniem  funkcji.

 16. Jakie są oczekiwania Organizatora konkursu ws. projektowanych muzeów? Czy organizator konkursu posiada wytyczne funkcjonalno-użytkowe oraz określone zapotrzebowanie metrażowe dla projektowanych funkcji. 

 Odpowiedź: 

Organizator nie posiada wytycznych. Powyższe funkcje są efektem wniosków mieszkańców.    Istnieje możliwość konsultacji z Dyrektorem Muzeum.

 17. Czy Organizator konkursu ma wytyczne w sprawie ilości miejsc parkingowych niezbędnych
do zaspokojenia potrzeb mieszkańców i turystów na obszarze objętym konkursem. 

 Odpowiedź:

Ilość miejsc nie mniejsza jak obecnie – wskazany wzrost wynikający z założonych funkcji i nowatorskich rozwiązań wskazanych przez Uczestnika.

 18. Czy Organizator przewiduje zmianę aranżacji przestrzeni publicznej w zakresie mebli miejskich
w szczególności w rejonie ul. Jadwigi i terenu Błoni nadwiślańskich?

 Odpowiedź:

 „Meble”  winny być dopasowane do przestrzenni i kontekstu historycznego lub zaprojektowane jako elementy skontrastowane z bryłami historycznymi . Docelowo będą dyskutowane  dla zaakceptowania przez WKZ co jednak nie wpływa na rozstrzygnięcia konkursowe.


Uzupełnienie odpowiedzi Pytania IX:

Spichlerze przy ul. Spichrzowej 33 i 35.

Powierzchnia użytkowa: 654,59 m2. Projekt zakłada wejście od ulicy Spichrzowej przystosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez opuszczaną rampę. Pięć kondygnacji ma być połączonych windą. Na poszczególnych kondygnacjach zaprojektowano pomieszczenia biurowe, toalety, aneksy kuchenne, sale konferencyjne (wystawiennicze, szkoleniowe itp.), świetlicę środowiskową, pomieszczenia gospodarcze.

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie na budowę.

Data dodania 18 kwietnia 2018

Data edycji 22 kwietnia 2024

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.