Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

W Grudziądzu każdy inwestor ma możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza pomocy publicznej. Gmina udziela do 10 lat zwolnienia w podatku od nieruchomości na zasadzie pomocy regionalnej - na inwestycje początkowe generujące nowe miejsca pracy; oraz do 5 lat zwolnienia w podatku od nieruchomości na zasadzie pomocy de minimis firmom zwiększającym zatrudnienie.

W obszarze grudziądzkiej Starówki obowiązuje zwolnienie podatkowe dla mikroprzedsiębiorców na zasadzie pomocy de minimis. W strefie ekonomicznej przedsiębiorcy korzystać mogą ze zwolnienia w podatku dochodowym a horyzontalnej pomocy na zatrudnienie Prezydent Grudziądza udziela za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

Pomoc publiczna to wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:
• jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,
• udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
• ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),
• grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, wymienione powyżej warunki muszą zaistnieć łącznie. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną.

POMOC REGIONALNA – główne zasady wsparcia

 • Zwolnieniu podlegają grunty oraz budynki i budowle, lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na których w następstwie inwestycji początkowej utworzone zostaną związane z nią nowe miejsca pracy.
 • Progi pomocy wyznaczają rozporządzenie w sprawie mapy pomocy regionalnej - dla naszego województwa maksymalna intensywność pomocy wynosi 35% dla dużego przedsiębiorstwa, 45% dla średniego przedsiębiorstwa i 55% dla mikro i małego przedsiębiorstwa oraz rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną – określające, że warunkiem przyznania pomocy jest nieprzekroczenie progu 26,25 mln euro dla wartości inwestycji.


  Warunki uzyskania zwolnienia:
 1. Dokonanie zgłoszenia o korzystaniu z pomocy przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją początkową.
 2. Zakończenie inwestycji początkowej w okresie do 24 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia w przypadku zwolnień udzielonych na dwa lata lub w okresie do 36 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia w przypadku zwolnień na okres 3 lat i więcej.
 3. Utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową w okresie od dnia rozpoczęcia inwestycji początkowej do upływu okresu 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji początkowej w przypadku zwolnień na dwa lata, do upływu okresu 18 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji początkowej w przypadkach zwolnień na 3 i 5 lat, lub do upływu okresu 36 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji początkowej w przypadkach zwolnień na 7 i więcej lat.
 4. Utrzymanie inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro, małego i średniego przedsiębiorcy przez okres co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia inwestycji.
 5. Utrzymanie stanu zatrudnieniaw każdymmiesiącu w okresie co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro, małego i średniegoprzedsiębiorstwa w każdym miesiącu w okresie co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia procesu tworzenia nowych miejsc pracy.
 6. Wniesienie przez przedsiębiorstwo wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych.
 7. Brak zaległości finansowych w stosunku do gminy – miasto Grudziądz.


Zobacz >> UCHWAŁA

POMOC DE MINIMIS  NA TWORZENIE MIEJSC PRACY – GŁÓWNE ZASADY WSPARCIA

 • Zwolnienie dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na terenie gminy-miasto Grudziądz, z wyłączeniem osób zatrudnionych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia zgłoszenia w jednym przedsiębiorstwie (tzn. w innej siedzibie lub oddziale firmy).
 • Limit pomocy w ciągu 3 lat podatkowych wynosi 200.000 EUR i podlega kumulacji z każdą pomocą de minimis otrzymaną z innych źródeł. W przypadku firm prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów limit ten wynosi 100.000 EUR.
 • Warunkiem jest utrzymanie zadeklarowanego poziomu zatrudnienia w każdym miesiącu w okresie odpowiednio 24, 36 albo 60 miesięcy, na które przyznane zostało zwolnienie.
 • Nie ma wymogu realizacji „nowej inwestycji”.
 • Moment zgłoszenia chęci korzystania ze zwolnienia wybiera firma – na podstawie wyliczeń wskaźnika, który oblicza się za 12 miesięcy wstecz od daty zgłoszenia.
 • Wartość zwolnienia wyliczana jest na podstawie dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników, na które składają się koszty wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, pomniejszone o pomoc otrzymaną na te same koszty z innych źródeł publicznych.
 • Warunkiem otrzymania zwolnienia jest niezaleganie w stosunku do gminy-miasto Grudziądz z zapłatą podatków, i innych zaległości finansowych, w tym także takich, do których nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej.
 • Prawo do zwolnienia nie obejmuje: nieruchomości zajętych na stacje paliw, banki, instytucje finansowe oraz obiekty handlowe w rozumieniu załącznika nr 1 do uchwały.

Zobacz uchwałę >> TUTAJ

POMOC DE MINIMIS W OBSZARZE STARÓWKI

W obszarze grudziądzkiego Starego Miasta na zwolnienie od podatku od nieruchomości mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy z wyłączeniem niektórych branż, które nie wymagają dodatkowego wsparcia. Celem programu jest stymulowanie rozwoju działalności gospodarczej w podstawowej dzielnicy Miasta, w której obserwuje się stopniowy zanik aktywności gospodarczej. Skutkiem preferencji podatkowej winno być w perspektywie kilku najbliższych lat zmniejszenie ilości pustych lokali użytkowych. Pożądane jest na przykład aktywizowanie sektora turystycznego i gastronomii. Zajmowanie lokali powinno również poprawić estetykę budynków i ich otoczenia.

Zobacz uchwałę >> TUTAJ

Pomoc publiczna to wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:

• jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,
• udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
• ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),
• grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, wymienione powyżej warunki muszą zaistnieć łącznie. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną.

POMOC PUBLICZNA UDZIELANA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

Możliwości oraz warunki uzyskania pomocy publicznej w PUP Grudziądz regulują: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415) oraz stosowne rozporządzenia.


Przedsiębiorcy mogą uzyskać na ich podstawie horyzontalną pomoc publiczną na zatrudnienie:

 • Z tytułu rekrutacji pracowników znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ramach organizacji i finansowania prac interwencyjnych (w postaci refundacji części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty)
 • Z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy w ramach organizacji i finansowania prac interwencyjnych (w postaci refundacji części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty)
 • Z tytułu doposażenia lub wyposażenia nowych miejsc pracy (w postaci refundacji poniesionych kosztów doposażenia lub wyposażenia w maksymalnej wysokości do 500% przeciętnego wynagrodzenia)
 • Z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne (w postaci refundacji części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty).


Podstawowe kryteria, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie w/w pomocy na zatrudnienie:

 • Przedsiębiorstwo nie może być w stanie likwidacji bądź upadłości.
 • Udział własny w kosztach zatrudnienia nowych pracowników wyniesie co najmniej 25% i nie będzie on pochodził ze środków uzyskanych w związku z otrzymaną wcześniej pomocą publiczną w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji lub poręczeń udzielonych na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
 • Uzyskana pomoc związana z zatrudnieniem pracowników nie jest przydzielana łącznie z inną pomocą lub wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej,
 • Utworzone miejsce pracy stanowić będzie wzrost netto liczby pracowników u danego pracodawcy, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy,
 • Utworzone miejsce pracy będzie utrzymywane przez minimalny okres 3 lat, lub 2 lat – w przypadku małych i średnich przedsiębiorców
 • Przedsiębiorca nie może posiadać zaległości w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne, w regulowaniu należności podatkowych, w odprowadzaniu składek na rzecz PFRON.


W celu skorzystania z w/w oferty należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu stosowny wniosek wraz z załącznikami w nim określonymi (do pobrania w siedzibie PUP Grudziądz, ul. Parkowa 22 lub ze strony www.pup.grudziadz.com.pl zakładka Pracodawcy/Dokumenty do pobrania)

Z pełną ofertą PUP Grudziądz w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz wspierania przedsiębiorczości można zapoznać się w siedzibie Urzędu (Grudziądz, ul. Parkowa 22, pok. 202, tel. 056 64 330 00 w. 123) lub na stronie www.pup.grudziadz.com.pl zakładka Pracodawcy/Instrumenty).

Data dodania 06 września 2018

Data edycji 06 marca 2019

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.