Grudziądz Portal miejski

Droga Mazowiecka - działki przy węźle A1

Dane podstawowe

Lokalizacja ul. Droga Mazowiecka, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 55 i zjazdu z węzła autostrady A1

Rodzaj nieruchomości Niezabudowane

Nr działki/działek, obręb geodezyjny 23/14 (6.464 m2); 23/17 (8.371 m2); 23/15 (5.705 m2); 23/16 (3.769 m2) obręb 138

Numer księgi wieczystej TO1U/00053028/9; TO1U/00053029/6; TO1U/00053032/0; TO1U/00053033/7

Powierzchnia całkowita 2.43 ha

Własność Miejska

Infrastruktura techniczna Gaz , Elektryczność , Woda , Oczyszczalnia ścieków , Składowisko odpadów

Charakterystyka

Przeznaczenie nieruchomości Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych oraz składów i magazynów

Ograniczenia wysokości budynków do 12 m - do 3 kondygnacji nadziemnych

Strefa buforowa/ochronna tak - przedstawione w koncepcji zagospodarowania terenu.

Wytyczne do projektowania zawiera plan miejscowy. M. in. - ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy do powierzchni działki – 40% - ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej – 15% - intensywność zabudowy od 0,2 do 0,8 - wysokość zabudowy: do 12,0 m, do trzech kondygnacji nadziemnych - geometria dachów: dachy płaskie lub dwuspadowe okącie nachylenia do 15 stopni

Stan obecny obszar niezabudowany, o regularnym kształcie, zlokalizowany w dzielnicy przemysłowej Grudziądza.

Informacja o terenach przyległych Dzielnica przemysłowa Grudziądza - w pobliżu zlokalizowanych jest wiele firm produkcyjnych i usługowych.

Dostępność komunikacyjna ul. Droga Mazowiecka droga krajowa nr 55 Lokalizacja nieopodal węzła Trasy Średnicowej Grudziądza, która łączy miasto z węzłem autostrady A1.

Forma zbycia Sprzedaż

Cena Zobacz ogłoszenie o przetargu

Informacje dodatkowe

Kontakt Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-277.
Na życzenie osoby zainteresowanej możliwe jest przesłanie pocztą tradycyjną informacji o warunkach przetargu tuż po jego ogłoszeniu.

Opis

 Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych oraz składów i magazynów położonyprzy ulicy Droga Mazowiecka - w odległości około 3 km od węzła autostardy A1 oraz 200 m od drogi krajowej nr 55

Nieruchomości znajdują się w dzielnicy – w pobliżu których, zlokalizowanych jest wiele firm produkcyjnych i usługowych. (m.in. przedsiębiorstwo wielobranżowe ,,Autos”, usługi transportowe Gabriel Ciepliński).  
Rysunek planu

Charakterystyka nieruchomości:

1. Nieruchomości położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta (Uchwała Nr XXXV/23/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29.03.2017r. - Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2017 r., poz. 1588), zgodnie z którym, nieruchomości stanowią tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych oraz składów i magazynów - symbole 39 U/P (poz. 1) i 41 U/P (poz. 2). W terenie 39 U/P istnieje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Część nieruchomości stanowiącej działkę nr 23/15 (poz. 1) przeznaczona jest pod infrastrukturę techniczną – elektroenergetyczną (stacja transformatorowa oraz napowietrzne linie wysokiego napięcia) - symbol 38E
2. Dla nieruchomości opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu, z treścią której należy zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 312).
3. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm).
4. OPEC - SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu nie posiada możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej przyszłych obiektów zlokalizowanych na nieruchomościach.
5. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.
6. Przez teren nieruchomości przebiegają: kable elektroenergetyczne SN 15kV (działki nr 23/15 i 23/16) oraz linie elektroenergetyczne SN 15kV (dz. nr 23/16 i 23/21) będące własnością i w eksploatacji ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. Szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowych oraz planem zagospodarowania działek. W przypadku ewentualnej przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych dla własnych potrzeb, nabywcy dokonają tego na własny koszt, na warunkach podanych przez dysponenta sieci tj. ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu.
7. Przez teren nieruchomości stanowiącej działkę nr 23/15, przebiega kabel elektroenergetyczny nie będący własnością ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu.
8. W związku ze zbliżeniami nieruchomości do: istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV (dz. nr 23/15), napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110kV (dz. nr 23/15) oraz gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia DN250PN6,3MPa i DN200PN2,5MPa (dz. nr 23/16), lokalizacja zabudowy oraz zagospodarowania terenu w/w nieruchomości podlega uzgodnieniu z odpowiednimi dysponentami sieci. Wymienione sieci i urządzenia infrastruktury technicznej posiadają ochronne pasy techniczne oraz strefy ograniczonego użytkowania, przedstawione w koncepcji zagospodarowania terenu.
9. Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa Dn160/110mm przebiega w ulicy Droga Mazowiecka. Inwestorzy winni wystąpić do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu z wnioskami o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej.
10. Istnieje nakaz przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W rejonie nieruchomości nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku miejskiej sieci zbiorczej dopuszcza się odprowadzanie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników wybieralnych do czasu wybudowania kanalizacji zbiorczej;
11. Na terenie działki nr 23/16 znajdują się pozostałości po nieistniejących obiektach budowlanych (fundamenty, podłoże, mur).
12. Na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23/21 stanowiącej wewnętrzna drogę dojazdową ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa, w celu zapewnienia dostępu do działki nr 23/18 – przewidzianej pod lokalizację stacji transformatorowej.
13. Wewnętrzna droga dojazdowa, stanowiąca działkę nr 23/21 jest w części utwardzona kostką brukową. Nakłady poczynione na utwardzenie drogi nie stanowią własności gminy – miasto Grudziądz.
14. Zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomościach została określona maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy.
15. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 23/16 oraz części działek gruntu nr 23/15 i 23/21 stanowią obszar zagrożony powodzią w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych.

 

ZOBACZ >>
Ogłoszenie o przetargu dla działek 23/14 i 23/17 >> PRZETARG
Ogłoszenie o przetargu dla działek 23/15 i 23/16 >> PRZETARG


Lokalizacja

Data dodania 31 października 2020

Data edycji 13 sierpnia 2020

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.