Grudziądz Portal miejski

Droga Mazowiecka - działki przy węźle A1

Dane podstawowe

Lokalizacja ul. Droga Mazowiecka, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 55 i zjazdu z węzła autostrady A1

Rodzaj nieruchomości Niezabudowane

Nr działki/działek, obręb geodezyjny 23/14 (6.464 m2); 23/15 (5.705 m2); 23/16 (3.769 m2); 23/17 (8.371 m2), obr. 138

Numer księgi wieczystej TO1U/00053028/9; TO1U/00053029/6; TO1U/00053032/0; TO1U/00053033/7;

Powierzchnia całkowita 2.43 ha

Własność Miejska

Infrastruktura techniczna Gaz , Elektryczność , Woda , Oczyszczalnia ścieków , Składowisko odpadów

Charakterystyka

Przeznaczenie nieruchomości Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych oraz składów i magazynów

Ograniczenia wysokości budynków do 12 m - do 3 kondygnacji nadziemnych

Strefa buforowa/ochronna tak - przedstawione w koncepcji zagospodarowania terenu.

Wytyczne do projektowania zawiera plan miejscowy. M. in. - ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy do powierzchni działki – 40% - ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej – 15% - intensywność zabudowy od 0,2 do 0,8 - wysokość zabudowy: do 12,0 m, do trzech kondygnacji nadziemnych - geometria dachów: dachy płaskie lub dwuspadowe okącie nachylenia do 15 stopni

Stan obecny obszar niezabudowany, o regularnym kształcie, zlokalizowany w dzielnicy przemysłowej Grudziądza.

Informacja o terenach przyległych Dzielnica przemysłowa Grudziądza - w pobliżu zlokalizowanych jest wiele firm produkcyjnych i usługowych.

Dostępność komunikacyjna ul. Droga Mazowiecka droga krajowa nr 55 Lokalizacja nieopodal węzła Trasy Średnicowej Grudziądza, która łączy miasto z węzłem autostrady A1.

Forma zbycia Sprzedaż

Cena Zobacz ogłoszenie o przetargu

Informacje dodatkowe

Kontakt Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274.
Na życzenie osoby zainteresowanej możliwe jest przesłanie pocztą tradycyjną informacji o warunkach przetargu tuż po jego ogłoszeniu.

Opis

Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych oraz składów i magazynów położony przy ulicy Droga Mazowiecka - w odległości około 3 km od węzła autostardy A1 oraz 200 m od drogi krajowej nr 55

Nieruchomości znajdują się w dzielnicy – w pobliżu których, zlokalizowanych jest wiele firm produkcyjnych i usługowych. (m.in. przedsiębiorstwo wielobranżowe ,,Autos”, usługi transportowe Gabriel Ciepliński).  
Rysunek planu

Charakterystyka nieruchomości:

1.Nieruchomości powyższe położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta (Uchwała Nr XXXV/23/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29.03.2017 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 07.04.2017 r., poz. 1588), wg którego przeznaczone są:

-  nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę usługową, obiektów produkcyjnych oraz składów i magazynów. Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - symbol 39U/P i symbol 41U/P,

 - pod infrastrukturę techniczną – elektroenergetyczną (stacja transformatorowa oraz napowietrzne linie wysokiego napięcia) - symbol 38E.

2. Zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomościach została określona maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy z odległością od linii rozgraniczającej.


 3. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r., poz. 916).

4. Na terenie działki nr 23/17 znajduje się zbiornik wodny. Na terenie działki nr 23/16 znajdują się pozostałości po nieistniejących obiektach budowlanych (fundamenty, podłoże, mur).

 5. Przez teren nieruchomości przebiegają: kable elektroenergetyczne SN 15kV (działki nr 23/14, nr 23/15 i nr 23/17) i linia elektroenergetyczna SN 15kV (dz. nr 23/17, 23/21) oraz na nieruchomości stanowiącej działkę nr 23/17 posadowiony jest słup elektroenergetyczny. Ze względu na przebieg istniejących elektroenergetycznych: sieci kablowych oraz linii napowietrznych będących w eksploatacji ENERGA – OPERATOR SA, nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do uzyskania uzgodnień branżowych planów zagospodarowania terenu poszczególnych działek. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A  Oddział w Toruniu. Szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej zostaną określone po wystąpieniu z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podaniem wartości przyłączeniowych oraz mapą sytuacyjną terenu i dokumentem stwierdzającym tytuł prawny. Przyłączenie do sieci będzie następować na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne oraz przepisów wykonawczych tej ustawy. W przypadku ewentualnej przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej dla własnych potrzeb, nabywcy dokonają tego na własny koszt, zgodnie z warunkami ustalonymi przez dysponenta sieci.

 6. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. Na nieruchomości stanowiącej działkę nr 23/21 posadowiony jest gazociąg średniego napięcia DN 63 PE o długości około 216mb, ułożony na głębokości 1,2m. Strefa ochronna dla tego gazociągu wynosi 0,5m po każdej stronie osi gazociągu. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości oznaczonej nr 23/21 w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń.

  7. Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa Dn160/110mm oraz sieć kanalizacji deszczowej Dn300mm przebiegają w ulicy Droga Mazowiecka.

 8. Istnieje nakaz przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W rejonie nieruchomości nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku miejskiej sieci zbiorczej dopuszcza się odprowadzanie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników wybieralnych do czasu wybudowania kanalizacji zbiorczej.

 9. OPEC GRUDZIĄDZ Sp.zo.o nie posiada technicznych możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej planowanej na ww. terenie zabudowy.

 10. Wewnętrzna droga dojazdowa, stanowiąca działkę nr 23/21 jest w części utwardzona kostką brukową. Nakłady poczynione na utwardzenie drogi nie stanowią własności gminy – miasto Grudziądz.  

 11. Na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23/21 stanowiącej wewnętrzna drogę dojazdową ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa, w celu zapewnienia dostępu do działki nr 23/18 – przewidzianej pod lokalizację stacji transformatorowej.

 12. Nieruchomości stanowiące działki nr 23/14, 23/16, 23/17 oraz części działek gruntu nr 23/15 i 23/21 stanowią obszar zagrożony powodzią w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych.


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH (DZ. NR 23/14; 23/15; 23/17) >> ZOBACZ 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (DZ. NR 23/16)>>
ZOBACZ


Lokalizacja

Data dodania 30 czerwca 2022

Data edycji 28 czerwca 2022

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.