Grudziądz Portal miejski

Droga Mazowiecka - działki przy węźle A1

Dane podstawowe

Lokalizacja ul. Droga Mazowiecka, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 55 i zjazdu z węzła autostrady A1

Rodzaj nieruchomości Niezabudowane

Nr działki/działek, obręb geodezyjny 23/14 (6.464 m2); 23/15 (5.705 m2); 23/16 (3.769 M2); 23/17 (8.371 m2), obr. 138

Numer księgi wieczystej TO1U/00053028/9; TO1U/00053029/6; To1U/00053032/0; TO1U/00053033/7;

Powierzchnia całkowita 2.39 ha

Własność Miejska

Infrastruktura techniczna Gaz , Elektryczność , Woda , Oczyszczalnia ścieków , Składowisko odpadów

Charakterystyka

Przeznaczenie nieruchomości Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych oraz składów i magazynów

Ograniczenia wysokości budynków do 12 m - do 3 kondygnacji nadziemnych

Strefa buforowa/ochronna tak - przedstawione w koncepcji zagospodarowania terenu.

Wytyczne do projektowania zawiera plan miejscowy. M. in. - ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy do powierzchni działki – 40% - ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej – 15% - intensywność zabudowy od 0,2 do 0,8 - wysokość zabudowy: do 12,0 m, do trzech kondygnacji nadziemnych - geometria dachów: dachy płaskie lub dwuspadowe okącie nachylenia do 15 stopni

Stan obecny obszar niezabudowany, o regularnym kształcie, zlokalizowany w dzielnicy przemysłowej Grudziądza.

Informacja o terenach przyległych Dzielnica przemysłowa Grudziądza - w pobliżu zlokalizowanych jest wiele firm produkcyjnych i usługowych.

Dostępność komunikacyjna ul. Droga Mazowiecka droga krajowa nr 55 Lokalizacja nieopodal węzła Trasy Średnicowej Grudziądza, która łączy miasto z węzłem autostrady A1.

Forma zbycia Sprzedaż

Cena Zobacz ogłoszenie o przetargu

Informacje dodatkowe

Kontakt Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274.
Na życzenie osoby zainteresowanej możliwe jest przesłanie pocztą tradycyjną informacji o warunkach przetargu tuż po jego ogłoszeniu.

Opis

Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych oraz składów i magazynów położony przy ulicy Droga Mazowiecka - w odległości około 3 km od węzła autostardy A1 oraz 200 m od drogi krajowej nr 55

Nieruchomości znajdują się w dzielnicy – w pobliżu których, zlokalizowanych jest wiele firm produkcyjnych i usługowych. (m.in. przedsiębiorstwo wielobranżowe ,,Autos”, usługi transportowe Gabriel Ciepliński).  
Rysunek planu

Charakterystyka nieruchomości:

1.Nieruchomości powyższe położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta (Uchwała Nr XXXV/23/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29.03.2017r. - Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 07.04.2017 r., poz. 1588), według którego przeznaczone są pod:
- zabudowę usługową, obiektów produkcyjnych oraz składów i magazynów. Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - symbol 39U/P i symbol 41U/P,
- częściowo pod infrastrukturę techniczną – elektroenergetyczną (stacja transformatorowa oraz napowietrzne linie wysokiego napięcia) - symbol 38E.

2. Zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomościach została określona maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy z odległością od linii rozgraniczającej.

3. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.).

4. Na terenie działki nr 23/16 znajdują się pozostałości po nieistniejących obiektach budowlanych (fundamenty, podłoze, mur)natomiast na terenie działki  nr 23/17 znajduje się zbiornik wodny.

5. Przez teren nieruchomości przebiegają: kable elektroenergetyczne SN 15kV  i linia elektroenergetyczna SN 15kV (dz. nr 23/16, 23/17, 23/21) oraz na nieruchomości stanowiącej działkę nr 23/17 posadowiony jest słup elektroenergetyczny. Ze względu na przebieg istniejących elektroenergetycznych: sieci kablowych oraz linii napowietrznych będących w eksploatacji ENERGA – OPERATOR SA, nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do uzyskania uzgodnień branżowych planów zagospodarowania terenu poszczególnych działek. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A Oddział w Toruniu. Szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej zostaną określone po wystąpieniu z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podaniem wartości przyłączeniowych oraz mapą sytuacyjną terenu i dokumentem stwierdzającym tytuł prawny. Przyłączenie do sieci będzie następować na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne oraz przepisów wykonawczych tej ustawy. W przypadku ewentualnej przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej dla własnych potrzeb, nabywcy dokonają tego na własny koszt, zgodnie z warunkami ustalonymi przez dysponenta sieci.

6. Istnieją techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. Na nieruchomości stanowiącej działkę nr 23/21 posadowiony jest gazociąg średniego napięcia DN 63 PE o długości około 216mb, ułożony na głębokości 1,2m. Strefa ochronna dla tego gazociągu wynosi 0,5m po każdej stronie osi gazociągu. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości oznaczonej nr 23/21 w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń.

7. Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa Dn160/110mm oraz sieć kanalizacji deszczowej Dn300mm przebiegają w ulicy Droga Mazowiecka.

8. Istnieje nakaz przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W rejonie nieruchomości nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku miejskiej sieci zbiorczej dopuszcza się odprowadzanie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników wybieralnych do czasu wybudowania kanalizacji zbiorczej.

9. OPEC – Grudziądz Sp. z o.o. nie posiada technicznych możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej planowanej na w/w terenie zabudowy.

10. Wewnętrzna droga dojazdowa, stanowiąca działkę nr 23/21 jest w części utwardzona kostką brukową. Nakłady poczynione na utwardzenie drogi nie stanowią własności gminy – miasto Grudziądz.

11. Na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23/21 stanowiącej wewnętrzna drogę dojazdową ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa, w celu zapewnienia dostępu do działki nr 23/18 – przewidzianej pod lokalizację stacji transformatorowej.

12. Nieruchomości stanowiące działki nr 23/14, 23/16, 23/17 oraz części działek gruntu nr 23/15 i 23/21 stanowią obszar zagrożony powodzią w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych.

13. Zaleca się zapoznanie z zapisami powyższego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapoznanie się z lokalizacją nieruchomości w terenie przed przystąpieniem do przetargu.

14. Dla przedmiotowej nieruchomości nie zostały przeprowadzone badania geologiczne oraz nie jest znany stan nieruchomości pod ich powierzchnią gruntu.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH  dz. nr 23/14, 23/15, 23/17 >> ZOBACZ 
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH dz. nr 23/16 >> ZOBACZLokalizacja

Data dodania 03 lutego 2023

Data edycji 10 stycznia 2023

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.