Grudziądz Portal miejski

Nieruchomość w obszarze panoramy widokowej miasta

Dane podstawowe

Lokalizacja ul. Rybacka

Rodzaj nieruchomości Zabudowane

Nr działki/działek, obręb geodezyjny 69/4 obr. 48 pow. 5648 m2

Numer księgi wieczystej 27878

Powierzchnia użytkowa 6501 m2

Liczba kondygnacji 2

Własność Prywatna

Infrastruktura techniczna Gaz , Elektryczność , Woda , Kanalizacja

Charakterystyka

Przeznaczenie nieruchomości wielofunkcyjny obszar centrotwórczy (usługowo-mieszkaniowy) w formie zespołu budynków wielofunkcyjnych lub jednofunkcyjnych, tworzących zharmonizowaną strukturę przestrzenną tzw.: frontu wodnego.

Ograniczenia wysokości budynków 9-11 m

Strefa buforowa/ochronna tak - zobacz opis

Wytyczne do projektowania zawiera plan miejscowy, którego zapisy przywołano w opisie szczegółowym oferty.

Stan obecny Nieruchomość zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym usługowym wraz z parkingiem.

Informacja o terenach przyległych Działka sąsiaduje bezpośrednio ze zrewitalizowanym nabrzeżem Wisły oraz działkami prywatnymi.

Dostępność komunikacyjna ul. Rybacka, ul. Portowa.

Parkingi tak

Dojazd dla ciężarówek

Forma zbycia Sprzedaż / Dzierżawa / Wynajem

Cena do negocjacji

Informacje dodatkowe

Kontakt Dorota Chylińska
tel. 0 600 272 982
Krzysztof Kacprzak
tel. 0 602 500 767
Biuro
tel. (56) 46 13 444
biuro@inwestycje-grudziadz.pl
ul. Rybacka 14
86-300 Grudziądz

Opis

Prywatna nieruchomość na sprzedaż w obszarze panoramy widokowej od strony Wisły, przy zrewitalizowanym nabrzeżu, w sąsiedztwie portu i galerii Alfa z jednej strony oraz zespołu zabytkowych Spichlerzy i Błoni Nadwiślańskich z drugiej strony.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowym, dwukondygnacyjnym o powierzchni 6.501 m2, wykorzystywanym na prowadzenie działalności usługowej (m.in. klub nocny, sale konferencyjne i siłownia) oraz handlowej (m.in. salon samochodowy). Do nieruchomości istnieje bezpośredni dojazd nowo wyremontowaną drogą od mostu na Wiśle (ul. Portowa) oraz dogodny dojazd od strony Śródmieścia. Nieruchomość posiada dostępność zarówno od ul. Rybackiej jak i od ulicy Portowej, przy której znajduje się ponad 100 miejsc parkingowych. Przy nieruchomości znajduje się prywatny parking na kilkanaście miejsc.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego teren przeznaczony jest pod wielofunkcyjny obszar centrotwórczy (usługowo-mieszkaniowy) w formie zespołu budynków wielofunkcyjnych lub jednofunkcyjnych, tworzących zharmonizowaną strukturę przestrzenną tzw.: frontu wodnego z terenem zrewitalizowanych terenów Błonii Nadwiślańskich.

Ustalenia szczegółowe planu miejscowego:

Przeznaczenie:

1) funkcje usług, w szczególności o charakterze ogólnomiejskim, jak np.: administracja, usługi finansowe, handel, gastronomia, hotel, rozrywka i rekreacja;

2) funkcja mieszkaniowa wielorodzinna,

3) w ramach funkcji wielorodzinnej dopuszcza się realizację mniej niż trzech mieszkań w budynku, z zachowaniem pozostałych warunków wyznaczonych planem.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

1) przepisy Rozdziału 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział II planu przewiduje między innymi objęcie terenu ochroną konserwatorską, oraz strefą ekspozycji wzdłuż brzegów Wisły. Zgodnie z zapisami tego rozdziału postuluje się przeprowadzenie zmiany funkcji handlu hurtowego i detalicznego artykułami przemysłowymi i budowlanymi (w terenie 3 U/MW) na funkcje centrotwórcze, gastronomiczne, hotelowe, rozrywkowo-rekreacyjne oraz mieszkaniowe, których lokalizacja wzmocni rolę funkcji przestrzeni publicznej pasa nadbrzeżnego Wisły oraz podniesie atrakcyjność tego rejonu miasta w połączeniu z projektowanym zespołem mieszkaniowym w terenie sąsiednim przy ul. Rybackiej, dopuszcza się połączenie obydwu terenów tunelem pod ul. Rybacką lub kładką albo łącznikiem nad tą ulicą.

2) dopuszcza się adaptację istniejących obiektów z możliwością ich przebudowy lub rozbudowy, przy czym zalecanym kierunkiem zagospodarowania jest całkowite zastąpienie (wymiana) istniejącej zabudowy nowymi obiektami;

3) lokalizacja nowej zabudowy wymaga opracowania całościowej koncepcji zagospodarowania terenu wraz z analizą panoramy od strony Wisły oraz ukształtowaniem pierzei zabudowy ul. Rybackiej i relacji kompozycyjnych z zabudową istniejącą oraz planowaną w terenach sąsiednich;

4) zaleca się aby poziom posadowienia parterów lokalizować powyżej rzędnej 23,38 m npm, która wyznacza prawdopodobne przewyższenie p=0,1% przepływów maksymalnych wód powodziowych;

5) nie wyznacza się linii zabudowy, a nowa zabudowa powinna być lokalizowana z zachowaniem harmonii i proporcji z istniejącą zabudową, z zastrzeżeniem, że odległość budynku lub jego część mierzona prostopadle do krawędzi ulic w terenie 01KDL oraz 2OPP/KDZ/KDX/ZP(ZZ) nie może być mniejsza niż jego wysokość;

6) wysokość budynków kształtowana zgodnie z wyżej wymienioną zasadą powinna:

a) być najniższa w krańcach południowych terenu funkcjonalnego i nie może przekroczyć wysokości 32,00 m npm (wysokość względna ok. 9,0 m),

b) stopniowo być zwiększana w kierunku północnym,

c) zabudowa w północnych krańcach terenu nie powinna przekroczyć wysokości 42,00 m npm (wysokość względna ok. 11,0 m);

7) wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż 60%;

8) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki nie mniejszy niż 20%;

9) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działek, pod warunkiem zachowania ustaleń planu oraz przepisów odrębnych;

10) kształty dachów dostosowane kompozycyjnie do najbliższej zabudowy historycznej;

11) zakaz budowy ogrodzeń nieruchomości poza wydzieleniami terenów placyków gospodarczych, zabaw dla dzieci itp.: urządzeń, których grodzenie wymagane jest ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.

Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane: minimalna wielkość działek budowlanych: 2500 m2.

Lokalizacja

Data dodania 03 marca 2015

Data edycji 04 marca 2015

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.