Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Karta parkingowa

Karta parkingowa

Od 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane są przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej wydawana jest wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 W przypadku orzeczeń wydanych po 1 lipca 2014 r. o kartę parkingową może ubiegać się:

1. osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u której stwierdzono znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (9 punkt wskazań orzeczenia). W przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, pozytywne wskazanie w pkt 9 wskazań, tj. do karty parkingowej, mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia - dotyczy orzeczeń wydanych po 1 kwietnia 2020 r.) lub 10-N (choroba neurologiczna);

2. osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

W przypadku orzeczeń wydanych do 30 czerwca 2014r. karta parkingowa może zostać wydana osobie niepełnosprawnej posiadającej ważne, wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności według symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R lub 10-N wraz z przyznanym w 9 punkcie wskazań orzeczenia uprawnieniem do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów obowiązujących do 30.06.2014r. Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, składany osobiście przez wnioskodawcę, z wyjątkiem:

1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek podpisywany jest w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej. W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona odnotowuje fakt braku możliwości złożenia podpisu na wniosku.
Wniosek o wydanie karty parkingowej składa się w dowolnie wybranym powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie karty parkingowej dołącza się:
1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami- z wyjątkiem osób, których fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;

2. do wglądu:

– oryginał prawomocnego i ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (pozytywnie określone wskazanie w pkt. 9 dotyczącym spełnienia przesłanek ustawowych do wydania karty parkingowej)
– aktualny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej 21,00 zł. Opłatę należy dokonać gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Ratuszowa 1, przyziemie) lub na konto Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu: Bank PKO BP S.A. 80 1020 5040 0000 6502 0085 9645
ze wskazaniem „opłata za wydanie karty parkingowej- dot. (imię i nazwisko osoby, której dotyczy karta”
Prawomocne orzeczenie to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania lub zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania.
Karta parkingowa wystawiana jest na okres ważności orzeczenia, niemniej jednak okres ten nie może być dłuższy niż 5 lat.

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

Karta parkingowa dla placówki.

Placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się mogą ubiegać się o wydanie karty parkingowej. Karta parkingowa dla placówki wydawana jest na okres 3 lat.
Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania, dołączając do wniosku:
1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej  21,00 zł. Opłatę należy dokonać gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Ratuszowa 1, przyziemie) lub na konto Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu: Bank PKO BP S.A. 80 1020 5040 0000 6502 0085 9645
2. oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
3. oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.
4. do wglądu – dowód rejestracyjny pojazdu placówki.


Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście.

Ulgi i uprawnia z tytułu posiadania karty parkingowej oraz sposób użytkowania karty:

1. Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).

2. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej. 
Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz na oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. Koperta.

3. Dodatkowo parkowanie na miejscach oznakowanych w wyżej wspomiany sposób na terenie strefy parkowania do 3 godzin jest bezpłatne.
Kwestie opłat za parkowanie w innych miejscowościach lub na parkingach prywatnych regulują przepisy lokalne, albo regulamin parkingu.

4. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych znaków drogowych:

B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach

B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”

B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”

B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”

B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”

B-35 – „zakaz postoju”

B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”

B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”

B-39 – „strefa ograniczonego postoju”

Informacja dotycząca sposobu składania wniosków o wydanie karty parkingowej oraz odbioru karty parkingowej po 28 września 2023 r.

W związku z wygaśnięciem § 18a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, z dniem 29 września 2023 r., wraca obowiązek osobistego stawiennictwa osoby z niepełnosprawnością celem złożenia wniosku oraz podpisu w obecności przewodniczącego zespołu lub osoby przez niego upoważnionej.

Powraca także poprzedni wzór wniosku określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.


Ponadto z dniem 29 września br. przestaje również obowiązywać sposób doręczania dokumentu za pośrednictwem operatora pocztowego.

Data dodania 28 stycznia 2022

Data edycji 08 lutego 2024

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.