Grudziądz

Grudziądz

Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Grudziądz

Nabór kandydatów do Rad Nadzorczych

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Prezydent Grudziądza ogłosił nabór kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje, a także ich spółek „córek”.
Poniżej informacje dla kandydatów:
  • Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze lub specjalistyczne branżowe,
- spełnienie wymogów wynikających z przepisów art. 10a ust. 5 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) - w związku z przepisami art. 19 ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1182 z późn. zm.),
- posiadanie co najmniej 5-letniego stażu zawodowego na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą lub finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim,
- nie podleganie określonym w przepisach prawa lub wynikającym z prawomocnych orzeczeń sądowych zakazom zajmowania stanowisk członka Rady Nadzorczej w spółkach prawa handlowego, w szczególności w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
  • Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.),
- doświadczenie zawodowe wynikające z pełnienia funkcji lub zajmowanych stanowisk w organach spółek prawa handlowego, zwłaszcza w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
  • Kandydat na stanowisko członka Rady Nadzorczej, winien przedłożyć:
- CV wraz z opisem przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej, z której wynika co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnienie przynajmniej jednego z wymogów określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a-j ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1182 z późn. zm.),
- odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów,
- odpis lub kopię dokumentu potwierdzających kwalifikacje, o których mowa w art.19 ust. 1 pkt 1 lit. a-j ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1182 z późń. zm.), z których wynika, że kandydat:
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 1993 r.
o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055 oraz z 2018 r. poz. 702),
j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).

Ponadto osoba wskazana przez Prezydenta Grudziądza na członka Rady Nadzorczej spółki prawa handlowego z udziałem gminy-miasto Grudziądz, urodzona przed 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem na członka Rady Nadzorczej, będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 40 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2186 z późn. zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a wyżej wskazanej ustawy.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na członków Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem gminy-miasto Grudziądz, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia jako wymagania niezbędne, proszone są o składanie dokumentów na adres: Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem gminy-miasto Grudziądz”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Urzędu w terminie do 31 stycznia 2019 r. Dokumenty złożone po tym terminie również będą przyjęte i ujęte w bazie danych kandydatów na członka Rady Nadzorczej.

Warto dodać, że kandydat na członka Rady Nadzorczej:
- nie może pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
- nie może posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- nie może pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt. 2, w stosunku pracy, ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
- nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki,
- może być powołany do Rady Nadzorczej tylko w jednej spółce, w której jednostka samorządu terytorialnego pozostaje udziałowcem bądź akcjonariuszem.  

Załączniki:
- klauzula informacyjna dla osób kandydujących do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem gminy-miasta Grudziądz - tutaj.
- kwestionariusz osobowy - tutaj,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - tutaj.
 
Biuro Prezydenta
 

Data dodania 08 stycznia 2019

Data edycji 10 stycznia 2019

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij