Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Sesja Rady Miejskiej Grudziądza

Jutro, 25 stycznia, odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej. Początek obrad tradycyjnie o godzinie 11.00.

 
Przewodniczący Rady zwołuje:
 
LXXI sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 11:00 w Sali 301 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.
 
Porządek Obrad:
 
1. Sprawy porządkowe:
a. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b. przedstawienie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z LXV sesji.
2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2023-2037.
4. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Lipową, Jaśminową, Jeziorem Tarpno oraz kanałem Trynka:
a. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
b. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
c. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
d. głosowanie nad projektem uchwały.
5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Drogą Graniczną, Drogą Kurpiowską, Margaretkową i Kanałem Trynka.
6. Uchwała w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
7. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Grudziądzu przy ul. Garnizonowej 1a.
9. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Grudziądza (ul. Szuwarowa).
10. Uchwała w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 w Grudziądzu, ul. Konarskiego 39.
11. Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych.
12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy-miasto Grudziądz.
13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
14. Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy-miasto Grudziądz na lata 2022-2032”.
15. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy-miasto Grudziądz na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”.
16. Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz”.
17. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy-miasto Grudziądz za lata 2020-2021.
18. Sprawozdanie Prezydenta Grudziądza z działalności.
19. Informacje o bieżącej sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. doktora Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
20. Informacje w sprawach bieżących związane z działalnością Prezydenta Grudziądza nieobjęte sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 18 .
21. Oświadczenia.
22. Zakończenie obrad.
 
Projekty uchwał – kliknij tutaj.
Transmisja obrad – kliknij tutaj.


Karol Piernicki
Rzecznik Prasowy

Data dodania 24 stycznia 2023

Data edycji 24 stycznia 2023

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.