Grudziądz Portal miejski

Rydygiera - zabudowa jednorodzinna

Dane podstawowe

Lokalizacja ul. Rydygiera

Rodzaj nieruchomości Niezabudowane

Nr działki/działek, obręb geodezyjny dz. nr 1/4 obr. 123, pow. 2020 m2; dz. nr 1/5 obr. 123, pow. 2026 m2; dz. nr 1/6 obr. 123, pow. 2313 m2; dz. nr 1/7 obr. 123, pow. 2200 m2; dz. nr 1/8 obr. 123, pow. 2238 m2; dz. nr 1/9 obr. 123, pow. 2236 m2; dz. nr 1/11 obr. 123, pow. 2137 m2; dz. nr 1/12 obr. 123, pow. 2037 m2; dz. nr 1/13 obr. 123, pow. 2414 m2;

Numer księgi wieczystej TO1U/00021560/7

Powierzchnia całkowita 1.96 ha

Własność Miejska

Infrastruktura techniczna Gaz , Elektryczność , Woda

Charakterystyka

Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomości położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami Rydygiera, Rowem Hermana, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską (Uchwała Nr XXXIII/14/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2013 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 1054 z dnia 12.03.2013 r.), wg którego nieruchomości przeznaczone są pod:  przeznaczenie podstawowe: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą o charakterze rezydencjonalnym oraz zabudowę gospodarczo-garażową oraz  przeznaczenie uzupełniające: dopuszcza się usługi nieuciążliwe z zastrzeżeniem, że usługi te prowadzone będą w budynku mieszkalnym.

Ograniczenia wysokości budynków wysokość zabudowy mieszkaniowej do 9,0 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze;

Strefa buforowa/ochronna Tak - zobacz plan miejscowy

Wytyczne do projektowania 1) istniejąca zabudowa zagrodowa oraz mieszkaniowa jednorodzinna do zachowania z możliwością przekształceń, z wyłączeniem zabudowy o wartości historyczno-kulturowej;2) zabudowa o wartości historyczno-kulturowej objęta ochrona na podstawie §7 pkt 1 lit. b, dla której obowiązują ustalenia zawarte w §7 pkt 3;3) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy z zastrzeżeniem, że w obszarze występowania gleb torfiastych, oznaczonym na rysunku planu, należy zastosować technologie budowy zapewniające bezpieczeństwo i trwałość obiektów;4) nakazuje się zachowanie istniejących rowów melioracji szczegółowych;5) dopuszcza się przebudowę rowów w przypadku kolizji z planowaną zabudową w uzgodnieniu z odpowiednim do spraw ochrony środowiska wydziałem urzędu miejskiego;6) zakazuje się podnoszenia poziomu terenu;7) ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy do powierzchni terenu – 15%, z zastrzeżeniem, że powierzchnia zabudowy budynku nie może być większa niż 350 m2;8) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu – 60%;9) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,3; 10) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych oraz garaży blaszanych;12) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 25o- 45o;13) zakaz lokalizowania zabudowy przy granicy działki;14) ustala się możliwość budowy ogrodzeń, z zastrzeżeniem, że od strony dróg wymagane są ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,6 m;15) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;16) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w postaci podziemnej i napowietrznej w uzgodnieniu z właścicielem terenu;17) dopuszcza się lokalizację reklam na elewacji budynku o powierzchni do 2 m2, z wyłączeniem budynków o wartości historyczno-kulturowej.

Stan obecny nieruchomość niezabudowana

Informacja o terenach przyległych W sąsiedztwie działek znajdują się tereny mieszkaniowe jednorodzinne (z występującą niewielką zabudową mieszkaniową) oraz tereny leśne.

Dostępność komunikacyjna od ul. dr Ludwika Rydygiera.

Forma zbycia Sprzedaż

Cena ZOBACZ OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Informacje dodatkowe

Kontakt Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274.

Opis

Nieruchomości niezabudowane przeznaczone w funkcji podstawowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą o charakterze rezydencjonalnym oraz zabudowę  gospodarczo –garażową. W funkcji uzupełniającej dopuszcza się usługi nieuciążliwe z zastrzeżeniem, że usługi prowadzone są w budynku mieszkalnym. (symbol 40MNr).  Nieruchomości położone są w obrębie 123 i oznaczone są numerami od 1/4 do 1/13 (9 działek). W przypadku działek nr 1/4, 1/5, 1/8 sprzedaż działek odbywa się wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część w drodze dojazdowej oznaczonej jako działka nr 1/10 w obr. 123 o pow. 1.225 mzapisanej w księdze wieczystej TO1U/00021560/7. Nieruchomości znajdują się w cichej i spokojnej okolicy. 

Rydygiera, mieszkaniówka

Rydygiera, mieszkaniówka z budynkami
ZOBACZ>> OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Lokalizacja

Data dodania 08 kwietnia 2020

Data edycji 08 czerwca 2020

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.