Grudziądz Portal miejski

ul. Waryńskiego - teren pod usługi

Dane podstawowe

Lokalizacja Grudziądz, ul. Waryńskiego

Rodzaj nieruchomości Niezabudowane

Nr działki/działek, obręb geodezyjny 1) Nieruchomość, na którą składają się działki nr 40/9 i 41/11 w obr. 163 o łącznej powierzchni 5.706 m2

Numer księgi wieczystej TO1U/00032795/3 TO1U/00025048/0

Powierzchnia całkowita 0.57 ha

Własność Miejska

Charakterystyka

Przeznaczenie nieruchomości Zabudowa usługowa

Ograniczenia wysokości budynków do 12 m.

Strefa buforowa/ochronna tak

Stan obecny Niezabudowane nieruchomości, wcześniej wykorzystywanych rolniczo.

Informacja o terenach przyległych Tory kolejowe stanowiące granicę administracyjną miasta, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

Dostępność komunikacyjna ul. Waryńskiego, ul. Lipowa

Forma zbycia Sprzedaż

Cena 690.000,00 zł

Informacje dodatkowe

Kontakt Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274.

Opis

Prezydent Grudziądza ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony, organizowany 13 września 2024 roku, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz, zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego w sąsiedztwie terenów kolejowych.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  terenu ograniczonego ulicami: Waryńskiego, Lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej zatwierdzony Uchwałą nr VI/47/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. ( Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz 1119 z 8 kwietnia 2015 r.) Nieruchomość przeznaczona jest zabudowę usługową.Zgodnie z mpzp  na terenie przedmiotowej nieruchomości zakazuje się lokalizacji usług uciążliwych typu: -warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi i naprawy pojazdów, otwarte wolnostojące myjnie samochodowe w ramach jednej działki budowalnej z usługami  związanymi z: kulturą, nauką i oświatą, służbą zdrowia (  w tym wszelkiego rodzaju usługami medycznymi), opieką społeczną i socjalną. Zakazuje się również przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych) za wyjątkiem obiektów inwestycji celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej (symbol 3U)

Obowiązuje maksymalna nieprzekraczająca  linia zabudowy.

Wyznacza się intensywność zabudowy: minimalna- nie wystąpiła potrzeba ustalenia, maksymalna -1,0.

Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki- do 2000m2.

Maksymalna wysokość budynków – do 12,0m.

Liczba kondygnacji nadziemnych- maksymalnie 3,0.

Udział powierzchni biologicznie czynnej dla terenu lub działki budowalnej- minimum 20%.

Geometra dachów: płaskie o kącie nachylenia połaci do 15º.

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje nakaz nasadzenia zieleni izolacyjnej w pasie szerokości min. 5,0 m wzdłuż linii rozgraniczającej teren 4U-MN, w przypadku realizacji inwestycji zaliczonej do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zieleń izolacyjną w przedmiotowym planie zagospodarowania miejscowego zdefiniowano jako pas zwartej zieleni wielopiętrowej ( całorocznej), w tym zieleni wysokiej, złożony z gatunków odpornych na zanieczyszczenia, oddzielający  funkcjonalnie  i optycznie obiekty uciążliwe od terenów sąsiednich.

Od strony terenów komunikacyjnych dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,6m. z wyjątkiem osłon placów gospodarczych, dla których nie wystąpiła  potrzeba ustalenia maksymalnej wysokości.

Zabudowa usługowa została w w/w planie  miejscowym zdefiniowana jako usługi związane kulturą, nauką i oświatą służbą zdrowia (w tym wszelkiego rodzaju usługi medyczne), opiekę społeczną i socjalną, administrację, zakwaterowanie turystyczne (hotele), biura i obiekty konferencyjne, gastronomię, rozrywkę, handel, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi i naprawy pojazdów, otwarte wolnostojące myjnie samochodowe z wyłączeniem stacji paliw.

Zasięg ewentualnej uciążliwości dla środowiska, wynikający z prowadzonej działalności w ramach usług powinien być ograniczony do granic terenu, dla którego właściciel posiada tytuł prawny, oddziaływanie to nie może także negatywnie wpływać na stan środowiska, w tym na grunt, wody podziemne oraz powietrze atmosferyczne- za wyjątkiem obiektów liniowych, obiektów infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego zakresu łączności publicznej.

W granicach opracowania planu znajduje się teren kolejowy będący terenem zamkniętym w charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, który został ustalony przez ministra właściwego do spraw transportu, w zagospodarowaniu którego należy przestrzegać przepisów odrębnych w tym zakresie.

Na przedmiotowym terenie obowiązuje zaopatrzenie w energię cieplną z urządzeń indywidualnych. Urządzenia indywidualne zdefiniowano jako  rozwiązania, w których stosuje się paliwa i technologie niskoemisyjne lub  bezemisyjne, gwarantując  nieprzekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi głównie ochrony środowiska.

Dostęp do drogi publicznej z ul. Lipowej- droga powiatowa nr 3124C. 

Przez teren przedmiotowych działek nie przebiegają czynne sieci i urządzenia wod.-kan., będące własnością i w eksploatacji MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu. 

W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 40/9 oraz nr 41/11  nie ma sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, będącej w gestii MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu. Najbliżej zlokalizowane sieci znajdują się w ul. Waryńskiego.

Na terenie nieruchomości nie ma infrastruktury ciepłowniczej będącej własnością OPEC  Grudziądz                 Sp. z o.o.

W obszarze działek nr 40/9 oraz 41/11 w obr.163 nie przebiegają czynne naziemne oraz podziemne urządzenia elektroenergetyczne będące własnością ENERGA-OPERATOR SA. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu. Szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej zostaną wydane w przypadku wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowych oraz planami zagospodarowania działek i dokumentami stwierdzającymi tytuł prawny do ich terenu. Przyłączenie do sieci nastąpi na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne ( t.j. Dz.U. z 2024, 266 z późn.zm) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Na terenie nieruchomości nie ma sieci infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością ORANGE POLSKA S.A. W celu określenia możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci ORANGE POLSKA S.A. konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych.

Na działkach oznaczonych jako nr 40/9 oraz nr 41/11 nie występuje sieć gazowa będąca własnością Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą  w Tarnowie.

Przez teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 40/9 w obr .163 przebiega przyłącze Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu.

W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów na terenie nieruchomości będą miały zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U z 2023r., poz. 1336  z późn.zm).

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Dla przedmiotowej nieruchomości nie zostały przeprowadzone badania geologiczne oraz nie  jest znany stan nieruchomości pod ich powierzchnią gruntu. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej  inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Więcej infomacji w ogłoszeniu o przetargu>> ZOBACZ

Lokalizacja

Data dodania 04 lipca 2024

Data edycji 11 lipca 2024

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.