Grudziądz Portal miejski

odliczenia podatkowe

Kategoria podatki i odliczenia podatkowe

Wiek 16 - 17 lat , 18 - 24 lata , 25 lat , 26 i więcej lat

Stopień niepełnosprawności Znaczny *

Przyczyna niepełnosprawności Narząd słuchu lub mowy , Inne

Podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne ma możliwość odliczenia od podstawy obliczania podatku (czyli od dochodu) wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, w tym poniesionych na:

 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 3. zakup i naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych,
 4. zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 5. pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki,podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
 6. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 7. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 8. odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
 9. odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,
 10. odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne,
 11. utrzymanie psa asystującego, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł,
 12. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa,
 13. opłacenie tłumacza języka migowego,
 14. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
 15. leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
 16. odpłatny przewóz:
  a)   karetką transportu sanitarnego,
  b)  osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a,
 17. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej  lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł,
 18. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  a)   na turnusie rehabilitacyjnym,
  b)   w zakładach, o których mowa w pkt 8,
  c)    na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 14,
  d) opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Warunkiem skorzystania z odliczeń jest posiadanie przez osobę, której dotyczył wydatek:

 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub
 • decyzji przyznającej rentę albo
 • orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Przez osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa należy rozumieć osoby, w stosunku do których na podstawie odrębnych przepisów orzeczono:

 • całkowitą niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
 • znaczny stopień niepełnosprawności.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a, ust. 7d pkt 1 i 2, ust. 7f pkt 1 i ust. 7g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ulgi dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w urzędzie skarbowym.

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.